O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Po návrate do školy sa žiaci pod vedením svojich učiteľov
venovali viac ako inokedy práci s knihou. V piatok 26. marca
pripravila Ing. Lukáčová v Ždani aktivity zamerané na mesiac 
knihy. Žiaci, z dôvodu pandemických opatrení v triedach
na jednotlivých hodinách v rámci predmetov riešili hlavolamy,
krížovky, prešmyčky, kreslili rozprávkové  postavičky
a navrhovali vlastnú knihu.
Najlepšie práce organizátor vyhodnotí a budú vystavené
na hlavnej chodbe, kde si ich všetci budú môcť prezrieť.


 Už tradične je 22. marec Svetovým dňom vody,
a keďže bez tejto drahocennej tekutiny by nebol
život možný, snažíme sa na to upozorňovať vždy,
keď sa vyskytne príležitosť. Pre žiakov  TVB 1,
1.- 4. ročníka  v elokovanom pracovisku v Čani sme
pripravili zopár sprievodných podujatí. Žiaci 
vypracovali pracovné listy, vyrobili  si plagát k danej
téme, dáždnik s kvapkami vody, kreslili ba dokonca
aj spievali o vode.
Svetový deň vody splnil svoj účel a my môžeme len veriť,
že bude čistá voda pre nás i naďalej samozrejmosťou.

 

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Abovská 244/18
v Ždani oznamuje, že od 22.03.2021 sa obnovuje vyučovací
proces pre deti ŠMŠ /EP Bukovec/,žiakov ŠZŠI
a PŠI. Žiaci pri nástupe predložia potvrdenie 
o negatívnom teste jedného z rodičov (nie starším
ako 7 dní). Žiaci, ktorí dovŕšili 15. rokov predložia 
svoj negatívny test. Zároveň je potrebné predložiť
vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti
podpísané rodičom. / resp. zák. zástupcom/ 

V prevádzke bude ŠKD a školská jedáleň.

CŠPP od 22.03.2021 prechádza na prezenčnú formu.
Vstup na poradňu je podmienený negatívnym testom
zákonného zástupu, ako aj klienta 2.stupňa ZŠ a starších.
 

                                   Mgr. Jozef Besterci
                                      riaditeľ SŠI

Späť hore