O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V dňoch  15. až 19. októbra sa v rámci  európskych
dní uskutočnili na našej škole besedy spojené so súťažami.
V prezentácii sa žiaci jednotlivých tried zo Ždane a 
EP v Čani oboznámili s históriou a významom EÚ, zopakovali
si názvy jednotlivých členských štátov, porovnávali  počty
obyvateľov aj rozlohu územia, oboznámili sa s hymnou EÚ,
ale hlavne si pripomenuli význam EÚ pre Slovensko. 
Po prezentácii si žiaci zasúťažili. V Milujem Európu
 preukázali svoje zdatnosti, vedomosti a šikovnosť.
Na záver si v osemsmerovke zopakovali názvy všetkých
27. členských štátov. Za svoju aktivitu a vedomosti si
vyslúžili potlesk a sladkú odmenu.


 

Riaditeľstvo  Spojenej školy internátnej v Ždani
oznamuje žiakom a rodičom, že školský rok 2020/2021
začína  2. septembra 2020 / streda /  o 9.00 hodine
a je pre všetky školopovinné deti povinný.
Pri vstupe do budovy školy žiaci predložia rodičmi podpísaný  
Zdravotný dotazník  a vyhlásenie zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho
školského zariadenia a vyhlásenie zákonného zástupcu
 o bezinfekčnosti / viď. príloha/.
 Z dôvodu dodržiavania protiepidemických opatrení  musia
mať
žiaci ochranu dýchacích ciest – rúško, náhradné rúško
a hygienické vreckovky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila

v školskom roku 2019/2020 devätnásty ročník
Biblickej olympiády, do ktorej sa zapojili žiaci

našej školy. Témy boli tieto: Vybrané knihy
Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus
1 - 24 a Kniha 
proroka Jonáša NOVÝ ZÁKON:
Evanjelium podľa Jána 
Spoločná téma vybraných
kníh: Z tmy do svetla. 
Dve žiačky získali krásne
ocenenia z ktorých máme úprimnú radosť. 
Estera
Gažiová 4.C získala 3.miesto s prácou pod názvom
- Jonáš v bruchu veľryby 
Adriana Janová z TVB 2
získala 1. miesto za prácu - Mojžiš a faraónova dcéra.
Adrianka zároveň postúpila do  celoštátneho kola, kde
získala cenu poroty v VIII. Kategórii – špeciálne školy
pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Dievčatám  srdečne blahoželáme
.

Späť hore