O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dopravná výchova má nezastupiteľné miesto
v našom vzdelávaní. Jej úlohou je pripraviť deti
na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako 
chodcov alebo cyklistov. Žiaci si pod vedením
Mgr. Szilágyiovej počas tejto aktivity overili svoje
vedomosti z dopravnej výchovy. Venovali sa hlavne
dopravným značkám, ktoré sa v našom okolí vyskytujú.
Oboznámili sa aj s povinnou výbavou bicykla, ako aj
s jeho jazdou v cestnej premávke.  Zahrali sa hru
s autíčkami, v ktorej si vyskúšali rýchlosť auta.
Nakoniec si pomocou spojovačky zopakovali,
aké má byť správne vybavenie bicykla.


48.ročník MDVV LIDICE sa uskutočnil ešte
minulý školský rok. Do súťaže bolo zapojených
1617 účastníkov zo 78 štátov. Zaslaných  bolo
22216 výtvarných prác. Pre pandémiu  COVID 19
došlo k vyhláseniu výsledkov až v týchto dňoch.
K oceneným , patrí aj  práca nášho žiaka Šefana
Zupku, ktorý  získal Čestné uznanie  v technike
maľba a kresba na tému Krajina.
Srdečne gratulujeme.

Ako má vyzerať spolužitie v škole a v rodine,
aké sú práva a povinnosti detí  si 
žiaci našej školy   
priblížili 23. novembra  
na prednáške, ktorej
nosnou  témou bol ,, Svetový deň prevencie
týrania a zneužívania detí
." 
O tom, že  žiakov 

téma zaujala svedčil aj bohatý komentár a búrlivá
diskusia, ktorá priniesla množstvo zaujímavých
podnetov pre ďalšiu pedagogickú prácu.
Späť hore