O škole

Poslanie ŠZ školy

 

Špeciálnu základnú školu internátnu v Ždani v súčasnosti navštevuje 139  žiakov, z toho je 79 žiakov na alokovanom pracovisku v Čani.  Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje toho času 19 učiteľov a 2 asistenti učiteľa, 3 vychovávatelia a 15 nepedagogických zamestnancov.

 

Škola bola zriadená v roku 1961, jej terajším zriaďovateľom je Krajský školský úrad Košice. Ako jediná  v okrese Košice-okolie a Košice -mesto má vo svojich priestoroch aj internát a umožňuje žiakom týždenný pobyt. V škole sú zriadené aj štyri triedy pre ťažšie stupne postihnutia, v ktorých sa vyučuje podľa učebných osnov variantu B.

 

Keďže žiaci by sa mali v budúcnosti zapojiť do výrobnej sféry, dominuje v celom výchovno-vyučovacom procese rozvoj pracovných a manuálnych zručností. Správny vzťah k manuálnej práci je jedným z najhlavnejších cieľov školy a výchovy vôbec.

 

Žiaci našej školy majú možnosť pracovať v rôznych záujmových útvaroch, máme zriadenú počítačovú učebňu, odbornú učebňu pre prírodovedné predmety,  posilňovňu, v zimných mesiacoch klzisko a žiacku knižnicu. Zároveň majú žiaci možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať školský klub.  Chodby našej školy skrášľujú diplomy z popredných miest výtvarných súťaží /aj medzinárodných/, pravidelne sa zúčastňujeme športových hier špeciálnych základných škôl, v spolupráci s nadáciou „Úsmev ako dar“ sa aktívne zapájame do prípravy a realizácie  benefičného koncertu v Bratislave. V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj vydanie vlastného CD, ktoré nahrali a naspievali žiaci našej školy.

 

Pri našej škole bola v septembra 2006 zriadená Praktická škola internátna.

Späť hore