O škole

Praktická škola internátna

 

            Praktická škola je jednou z alternatívnych foriem ďalšej prípravy žiakov, ktorých nie je možné z rôznych dôvodov zaradiť do učebného pomeru. Vytvára podmienky pre ich integráciu do spoločnosti a pre ich pracovné zaradenie. Do praktickej školy sú prijímaní žiaci – absolventi základných škôl, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 9. roč. a absolventi špeciálnych základných škôl vzdelávaných vo variante A, B a C. Svojím zameraním praktická škola podporuje ďalší rozvoj žiakov s ohľadom na ich možnosti a záujmy. V regióne Hornád pôsobí ako jediná škola daného typu.

          Výuka v praktickej škole je trojročná, v každom ročníku dostávajú žiaci vysvedčenie. Praktická škola nie je profesijne zameraná na zvládnutie učebného odboru, preto po jej absolvovaní nezískavajú žiaci výučný list, ale vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním   na pomocné práce v záhradníctve a tkaní na tkáčskom stave. Obsah vzdelávania tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Povinné sú všeobecnovzdelávacie a odborno-praktické predmety. Medzi voliteľné predmety patria pestovateľské práce a tkanie na tkáčskom stave.

          Žiaci sa v rámci vyučovania zúčastňujú rôznych súťažných prehliadok, športových súťaží a v prezentácií svojich vedomostí a zručností v domácich prácach a varení. Už tradične žneme úspechy v ,,Príprave studených pokrmov", ktorú organizuje SŠI Rožňava, v ,,Ruka v ruke", ktorej organizátorom je SŠI v Michalovciach v spolupráci s OÚ odbor školstva Košice sa naši žiaci prezentujú aj v príprave teplých jedál a šití.  Každoročne sa stretávame na ,,Pohári Martina Záhradníka" na Spojenej škole Alejová 6 v Košiciach, kde prezentujeme svoju pohybovú zdatnosť.

Späť hore