O škole

Názov projektu: 

 „Stay in school, your job will be cool.“ 

 -čo vo voľnom preklade znamená:

„ak budeš chodiť do školy, nájdeš si dobrú prácu...“

Cieľom projektu je motivovať žiakov k pravidelnej 
školskej dochádzke, aby neopúšťali školu predčasne, 
ale naopak, pokračovali v štúdiu na strednej škole,
s možnosťou lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Našimi partnermi sú školy z Českej republiky, Poľska
a Rumunska.

Partnerské školy:

Zespol Szkol Integracyjnych w Radomiu ul. Wierzbicka
81/83 Poland

Colegiul National „Avram Iancu“, Lucian Blaga street,
6 no, Stei city, Bihor county, 
Romania

Základní škola logopedická, Paskovská 65/92,
720 00 Ostrava, Česká republika


1. Na návšteve v Poľsku

V termíne od 27.11.2016 do 03.12.2016 sa uskutočnila 
mobilita v rámc
i programu Erasmus + do partnerskej školy 
Zespol Szkol Integracyjnych 
v meste Radom. Mobility sa
zúčastnili žiaci Viktória Červeňáková, Alexandra 
Janová, 
Annamária Berková, Kamil Jano a učitelia Mgr. Igor Svat 
a Mgr. Eva Žuková. 
Zmyslom projektu je motivovať žiakov,
aby po ukončení štúdia na Špeciálnej základnej  škole 
internátnej
pokračovali v štúdiu na strednej škole a neostávali doma, či 
v praktickej škole.

Pretože stredná škola = perspektíva lepšej práce

2. Na návšteve v Rumunsku


V termíne od 7.5.2017 do 13.5.2017 sa naša škola zúčastnila 
v poradí druhej mobility v rámci programu Erasmus +, 
tentokrát sme zavítali do našej partnerskej školy v meste 
Stei v Rumunsku. Mobility sa zúčastnili učitelia Mgr. Igor 
Svat a Mgr. Natályia Sonogová a z detí Milan Gaži, Alžbeta
Janová, Vlasta Janová, Helena Daniová.
Mobilita v Rumunsku bola orientovaná na tieto oblasti:

- výpočtovú techniku
- orientáciu žiakov v oblasti výberu strednej školy
- výberu vhodného budúceho povolania
Spoločne so žiakmi ďalších partnerských škôl z Českej republiky, 
Poľska a Rumunska mali možnosť navštíviť:
- stredné školy
-firmu na výrobu cukroviniek, kde žiaci nahliadli do výrobného
procesu

-požiarnickú zbrojnicu
- kultúrne i sprievodné akcie
Mesto Stei, v ktorom sídli partnerská škola je obkolesené 
pohoriami a lesmi, ktoré na prvý pohľad silno pripomínajú tie naše,
slovenské. Rumunsku sa hovorí aj „Krajina tisíce jaskýň“. Mali sme
tú možnosť objaviť tri z nich, nachádzajúce sa v širšom okolí 
mesta Stei. 

Popri horách sme objavili aj milých a pohostinných ľudí, ktorí 
nás sprevádzali celým pobytom v Rumunsku.
Ďakujeme.


3. Na návšteve v Ostrave

V dňoch od 05.11.2017 do 10.11.2017 sa 6 žiaci + 
doprovod ( učiteľ + vychovávateľ) našej školy zúčastnili
workshopu našej partnerskej školy v Ostrave, ktorý bol 
zameraný na komunikáciu. Workshop je súčasťou ďalšieho 
mobilitného stretnutia, v poradí tretieho, programu Erasmus+ 
projektu: „Stay in school your job will be cool.

 

3. Doma - Košice


V
 termíne od 23.04.2018 do 27.04.2018 sa uskutočnilo 
mobilitné stretnutie v rámci projektu Erasmus + (Stay
in school your job will be cool). Naša Spojená škola internátna
Ždaňa hostila partnerské školy z Českej republiky, Poľska 
a Rumunska.

 

Zhrnutie projektu

Projekt „Stay in school your job will be cool“
2016-2018 bol zameraný na prevenciu predčasného
ukončenia školskej dochádzky pre žiakov zo znevýhodneného
prostredia a žiakov s
 o špeciálnymi potrebami (vek cieľovej 
skupiny od 12 do 18 rokov). Títo žiaci sú často označovaní 
ako rizikoví z pohľadu sociálneho vylúčenia, pričom sa neskôr 
ľahko môžu stretnúť s hrozbou segregácie v podmienkach trhu práce.

Do projektu sa zapojili štyri školy zo Slovenska (koordinátor projektu), 
Česka, Poľska a Rumunsku. Naším spoločným problémom bol nedostatok
motivácie u žiakov pri štúdiu na základnej škole, či nedostatok motivácie
u žiakov pokračovať v štúdiu na strednej škole.Prevencia nastolená 
v projekte spočíva v posilnení, rozširovaní rôznych zručností 
a kompetencií žiakov formou vzdelávacích modulov(súbor aktivít), 
ktoré boli rozdelené do workshopov, organizovanými jednotlivými  
školami podľa ich kompetencií v obore.

Vzdelávacie moduly majú posilnením zručností podporiť žiakov
k úspešnému ukončeniu základnej školy a motivovať k vhodnému 
výberu strednej školy a k profesnej orientácii do budúcna.

Zrealizované aktivity v rámci vzdelávacích modulov:

 Modul A- „Komunikácia“

Základní škola logopedická, Ostrava, Česká republika

-workshopy zamerané na komunikáciu

-návštevy stredných škôl a organizácii

Modul B-„Remeslá“

Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu, Poľsko

-workshopy zamerané na ručné práce

-návštevy stredných škôl a organizácii

-Dream job- aktivita zameraná na výber budúceho povolania

Modul C-„Počítač“

Colegiul National "Avram Iancu" Stei, Rumunsko

-workshopy zamerané na informatiku

-návštevy stredných škôl a organizácii

Modul D-„Dráma“

Spojená škola internátna Ždaňa, Slovensko

-workshopy zamerané na divadlo (sebaprezentácia)

-návštevy stredných škôl a organizácii

-finálny market- žiaci prezentovali svoje produkty 
vyrobené počas trvania projektu

Na základe ďalších pozorovaní a dotazníkov, workshopy, ktoré 
boli realizované v rámci projektu mali vplyv na posilnenie zručnosti 
u žiakov a ich ďalšie pokračovanie v štúdiu.
U žiakov bol zaznamenaný zvýšený záujem pri výbere strednej školy.

Učitelia ktorí sa zúčastnili mobilít si osvojili nové metódy výuky
a nadviazali nové kontakty s učiteľmi partnerských škôl. Rodičia
žiakov zúčastnených na mobilitách aj vďaka projektu viac porozumeli 
dôležitosti štúdia pre svoje deti. Širšia verejnosť sa vďaka 
organizovaným aktivitám s prispením elektronických médií dozvedela
viac o samotnom projekte Erasmus +, o potrebe vzdelávania týchto
žiakov a ich ďalšej integrácie do spoločnosti.

Vzchádzajúc z výsledkov potreby ďalšieho šírenia  bol vytvorený
„Manual guide“(dostupný v knižnici a brožúra on-line), kde boli 
metodologicky zaznamenané aktivity realizované v rámci projektu. 
Tento „Manual guide“ pomôže motivovať ďalších učiteľov k vytváraniu 
aktivít a k dosiahnutiu cieľov nie len stanovených v tomto projekte.

Zástupcovia partnerských škôl sa zhodli spoločne v potrebe pokračovať
v podobne zameraných projektoch aj v budúcnosti, či už na lokálnej
alebo medzinárodnej úrovni.

 Späť hore