O škole

 

Školský vzdelávací program Lienka

 

Školský vzdelávací program  je komplexný program riadenia školy, plánovania, rozhodovania, organizovania, vedenia, kontrolovania a hodnotenia procesov na úrovni

školy a triedy.

Je vypracovaný na základe príslušného štátneho vzdelávacieho programu  doplnením o špecifické požiadavky na základe návrhov a potrieb  regiónov, podnikov, rodičov,

žiakov a ďalších zainteresovaných.

Vymedzuje vzdelávacie ciele, obsah a podmienky výučby, prostriedky a výstupy vzdelávacieho procesu, odporúča zodpovedajúce didaktické prístupy, navrhuje metódy

overovania výstupov a hodnotenia žiakov.

 

 

 

„Štvorlístok“
Školský vzdelávací program
Špeciálnej materskej školy internátnej v Bukovci
 


Špeciálna materská škola internátna je organizačnou
zložkou Elokovaného pracoviska Spojenej školy internátnej
v Ždani.
Nachádza sa na 2. poschodí v trojpodlažnej
budove, ktorá  je situovaná v katastrálnom území Bukovec,
okres Košice- okolie so samostatným vchodom. 
Cieľom
predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť perceptuálno
-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň detí v súlade
s ich individuálnymi možnosťami a osobitosťami, ako základ
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného
ročníka vzdelávacieho programu v materskej škole. Absolvent
predprimárneho  vzdelania je pripravený na vstup do primárneho
vzdelávania v  základnej škole  dosiahnutím základov kľúčových
kompetencií.

 

 

 

Späť hore