O škole

Z HISTÓRIE   ŠKOLY


 

 

  V medzinárodne uznávaných dokumentoch / Deklarácia práv dieťaťa, Listina ľudských práv a slobôd/ sú jasne formulované princípy,

z ktorých okrem  iného vyplýva, že každý národ je zodpovedný za to, aby sa jeho školský systém postaral o deti postihnuté v takej miere a úplnosti ako o deti ostatné. Špeciálna základná škola internátna bola zriadená v roku 1961 v budove kaštieľa v Skároši. Riaditeľom školy a zároveň učiteľom  novozriadenej  OŠI / vtedy ešte Osobitná škola internátna/ sa stal p. Jozef Gajdoš.

Kvantitatívny nárast žiakov bolo badať už v školskom roku  1963/1964. Škola sa stala trojtriednou a  navštevovalo  ju 41 žiakov. O výchovu sa starali  4 vychovávateľky. Žiaci pracovali v rôznych krúžkoch. V šk. roku 1973/74  pribudla ďalšia trieda, do školy nastúpilo 41 žiakov, 38 z nich  bolo ubytovaných na internáte. Roky 1973 až 1980 boli  rokmi postupného kvantitatívneho a kvalitatívneho rastu školy.Narastol  počet žiakov, tried, pedagogických pracovníkov. Škola však  začala pociťovať nedostatok kapacitne nedostačujúcich priestorov zastaralej budovy. Jediným možným riešením bola rekonštrukcia budovy starej  ZŠ v Ždani. 

V rokoch   1981 až 1986 vzrástol počet tried aj počet žiakov  najmä rómskeho pôvodu,  zlepšila sa kvalifikačná štruktúra učiteľov z hľadiska špeciálnej  pedagogiky a vzrástol záujem odborníkov pracovať v tejto sfére. Došlo aj k zmene v riadení,  v r. 1986 sa riaditeľom školy stal  Július Janáčik,v roku 1988  Dr. Milan Choma , v roku 1989 sa riaditeľom školy stal PaedDr.  Pavol Čičvák,  a od 1. 9. 2019 riadi školu Mgr. Jozef Besterci.

Z  dôvodu  neustáleho zvyšovania počtu detí vyžadujúcich  si zvláštnu starostlivosť vznikli v tomto období nové triedy v Čani, škola získala  pre svoje  alokované pracovisko priestory bývalej materskej školy a 1. 9. 2013 bolo zriadené  EP Čaňa.

Pri ŠZŠI Ždaňa  bolo v roku 2002 zriadené Centrum  špeciálno – pedagogického poradenstva  1. september 2006  sa viaže na tejto škole so zriadením  Praktickej školy internátnej, ktorá v prvom roku vzniku mala 1  triedu s 10 žiakmi. 23. mája 2011 bola zriadená Špeciálna materská škola internátna a v roku 2015 otvorilo svoje brány aj elokované pracovisko na Bukovci so ŠMŠI ,,Štvorlístok" , školskou jedálňou a školským internátom, ako súčasťami školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Späť hore