O škole


 

 

ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA „LIENKA“ ,

 ABOVSKÁ 244, ŽDAŇA 044 11

 

Špeciálna materská škola v Ždani poskytuje celodennú výchovnú

a vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 2 – 6 rokov a deťom

s odloženou školskou dochádzkou. Súčasťou materskej školy je

školská jedáleň, ktorá poskytuje stravu deťom zo špeciálnej základnej školy.

Hlavným cieľom predprimarného vzdelávania je dosiahnuť

optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu

úroveň ako základ pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie

a na život v spoločnosti. Jednou z priorít je zabezpečiť čo

najkvalitnejšiu prípravu dieťaťa na vstup do primárnej školy a

doviesť ho k plnej školskej zrelosti. Našim cieľom je vytvárať také

podmienky pre deti,aby mohli rozvíjať svoje záujmy, nadanie aj potreby,

aby sa mohli prejaviť po stránke telesnej, vedomostnej, hudobnej

aj pohybovej a to hlavne rozširovaním aktivít pre deti. Preto sme

edukačný proces v ŠMŠ usporiadali tak, aby sa stal životom detí

radostný, zaujímav a príťažlivý.

Učiteľky ŠMŠ venujú pozornosť dômyselnej príprave, organizácií

prostredia a premyslenej príťažlivej skladbe celého učebného

procesu, ktoré podnecujú aktivitu a záujem dieťaťa.

 

 

 
 
 
 
Späť hore