O škole

 

PRIMÁRNE Zameranie činnosti SOCIÁLNEHO pedagóga

 

 

 

Činnosť sociálneho pedagóga v CŠPP má v prevažnej miere
administratívny charakter sociálnej práce.
 
Prvým aspektom je sociálno-poradenská práca prvého kontaktu
vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského
umiestnenia. V rámci centra špeciálno-pedagogického zariadenia
sociálny pedagóg zodpovedá za kladný chod formálnej komunikácie
s jednotlivcami a inštitúciami, ako aj za úplnosť a bezchybnosť
centrálnej evidencie o činnostiach celého zariadenia.
 
 
Poskytuje základné informácie klientom a ich zákonným zástupcom
o možnosti využitia komplexnej odbornej starostlivosti v oblasti
psychodiagnostiky, špeciálno-pedagogickej diagnostiky, ako aj
diagnostiky sociálnych vzťahov, poskytovanej jednotlivými
odborníkmi centra. 
 
Po špecifikácii problému objednáva klientov
na odborné konzultácie, poradenstvo, diagnostiku k odborným
zamestnancom poradenského zariadenia. Prostredníctvom
interakcie - formou prvého kontaktu vplýva na pozitívnu
adaptáciu klienta na prostredie diagnostiky.
 
Sociálny pedagóg, ako samostatný odborný zamestnanec
centra, spolupracuje v rámci klasifikácie problému klienta
s odborníkmi vecne zainteresovaných inštitúcií.
 
 
Späť hore