O škole

primárne Zameranie činnosti psychológa

 

Diagnostická činnosť poskytovaná deťom s rôznymi individuálnymi

ťažkosťami, ako napr.

  • vzdelávacie ťažkosti,
  • výchovné ťažkosti,
  • ťažkosti v oblasti osobnostného vývinu,
  • ťažkosti v oblasti emocionálneho a sociálneho vývinu.
  • profesijná orientácia žiakov. 

 

Terapeutická činnosť

  • individuálne terapeuticko-reedukačné aktivity s cieľom

eliminácie, resp. minimalizovaniu ťažkostí detí a mládeže v oblasti:

-       emocionálneho vývinu,

-       sociálneho vývinu,

-       osobnostného vývinu,

-       vývinu kognitívnych funkcií.

  • psychológ v našom CŠPP využíva vo svojej práci koncepty

relaxačnej a rodinnej terapie.

 

Poradenská, konzultačná a metodická činnosť

  • poradenstvo a konzultáciu rodičom resp. zákonným zástupcom dieťaťa,
  • poradenstvo a konzultáciu pedagogickým a výchovným  pracovníkom,
  • besedy a prednášky pre žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Východiská relaxačnej a rodinnej terapie

Relaxačná psychoterapia

 

Relaxácia je psychická činnosť zameraná na dosiahnutie
harmónie. Cieľom nácviku relaxácie je naučiť sa reč vlastného
tela a zmenouvnútorného prežívania dosiahnuť zmenu viditeľnú
navonok – zmenu v správaní alebo vo výkone dieťaťa. Detskú
modifikáciu je možné použiť u detí od 4 rokov. Relaxácia je
indikovaná u detí s bolesťami, ktoré majú pôvod v rôznych
somatických ochoreniach, pomáha pri uvoľnení a čiastočnom
regulovaní bolesti. Výhodou tejto terapie je časová
nenáročnosť a pre deti zaujímavá forma, preto je zvlášť
vhodná pre deti s poruchou pozornosti a aktivity (ADHD, ADD).
Prostredníctvom relaxácie sa môžu deti naučiť zvládať svoju
hyperaktivitu, zlepšiť koncentráciu pozornosti. Relaxácia sa
tiež môže použiť u detí s postraumatickou stresovou poruchou,
ktoré majú intenzívne negatívne spomienky na traumu, prípadne
aj psychosomatické problémy. U detí s úzkosťami alebo
fóbiami je relaxácia vhodná napríklad v spojení s nácvikom
nového zvládania problému. Pomáhať môže aj pri poruchách reči,
poruchách učenia a  celkovo pri poruchách vývinu školských
zručností. U depresívnych detí sa používajú aktivujúce,
na budúcnosť zamerané pozitívne formulky. Zaujímavá, pútavá
relaxácia môže pomôcť aj deťom s poruchami správania.
Dieťa pôsobením relaxácie rastie a zrie predovšetkým v oblasti
emocionálneho a sociálneho vývinu. Spolupráca s rodičmi
dieťaťa je počas celej relaxácie nevyhnutná.
 
 
Rodinná terapia
 
Rodinná terapia pomáha klientom spoločne s terapeutom hľadať
nový pohľad na svoje problémy, odkrývajú ich hlbšie príčiny.
Niektoré problémy detí nie sú riešiteľné bez uskutočnenia
podstatných zmien v rodinnom systéme.  Predpokladá to nielen
poznanie rodín a zapojenie rodičov do spolupráce, ale
predovšetkým ich ochotu meniť sa. Každý človek a každá
rodina sa kedykoľvek môže ocitnúť v situácii, ktorej riešenie
je momentálne nad ich sily. Skutočná pomoc predpokladá, že
si ju rodina, resp. niektorý z jej členov sám vyžiada, /t. j.
stane sa iniciátorom kontaktu s odborníkmi/ alebo pomoc
iniciovanú zo strany odborníka dobrovoľne prijme. Nepovažuje
sa nutné pracovať za každých okolností s celou rodinou.
Počet účastníkov na terapeutickom sedení je variabilný
v závislosti od aktuálnych cieľov a úloh. Základom práce
rodinného terapeuta je iniciovanie prospešných zmien
v rodinnom systéme, ktoré smerujú k dosiahnutiu, obnove
alebo udržaniu kvality rodinného života i života jej členov
tak, aby bol čo najviac podnecujúci, uspokojujúci a príjemný
nielen v osobných, ale aj vzťahových a interakčných aspektoch.  
 
 
 
Späť hore