O škole

 

PRIMÁRNE Zameranie činnosti špeciálneho pedagóga

 

 

Diagnostická činnosť

-       - predovšetkým realizovaná u detí a mládeže s ťažkosťami

v   oblasti kognitívneho vývinu s následným odporúčaním pre dieťa

o   ptimálnej formy edukácie.

 

Terapeutická činnosť

-       -  individuálne edukačné a reedukačné aktivity s cieľom

e  liminovať ťažkosti detí a mládeže v oblasti kognitívneho vývinu

a  funkcií podieľajúcich sa pri osvojovaní si vedomostí a poznatkov

v  edukačnom procese.

 

Poradenská, konzultačná a metodická činnosť

-      -  poradenstvo a konzultáciu rodičom resp. zákonným zástupcom

    dieťaťa,

 

-      -  poradenstvo a konzultáciu pedagogickým a výchovným  pracovníkom,
 
     +  odborná a metodická pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích
plánoch.
 
 
 
 
Späť hore