O škole

 

V CŠPP POSKYTUJEME

 

-komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť, 
 
-psychologickú diagnostiku a rediagnostiku, 
 
 -psychologické terapeutické intervencie,
 
-špeciálno-pedagogickú diagnostiku a rediagnostiku, 
 
-depistáž v predškolských zariadeniach zameranej predovšetkým
na posudzovanie školskej spôsobilosti,
 
-odbornú a metodickú pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích
 plánoch,  
 
-pre individuálne integrovaných žiakov psychologické a špeciálno-
pedagogické intervencie /prevencia, edukácia, korekcia/,
 
-po komplexnej diagnostike dieťaťa stanovujeme preňho
najoptimálnejšiu formu edukácie , 
 
-poradenstvo pri voľbe povolania pre deti a mládež s mentálnym  
postihnutím, ako aj pre deti a mládež s viacnásobným postihnutím,
 
-konzultačnú činnosť pre rodičov, pedagógov, odborných zamestnancov,
 
 -spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a odborníkmi /pediater,
odborní lekári/ ako aj s inými poradenskými zariadeniami.
 
 
 
 
 
 
Späť hore