O škole

 

O NÁS

 

 

Naše CŠPP je poradenské zariadenie, ktoré sídli pri Spojenej

škole internátnej v Ždani.

Vzniklo v roku 2002 s cieľom komplexnej starostlivosti

predovšetkým o deti s mentálnym postihnutím všetkých

stupňov. Poskytujeme špeciálno-pedagogickú a psychologickú

starostlivosť, diagnostickú, poradenskú, preventívnu,

metodickú, edukačnú a inú odbornú činnosť. Kompetencie

zariadenia sú vymedzené zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon), §130-136 – Školské zariadenia výchov-

ného poradenstva a prevencie a Vyhlášky č. 325/2008 Z.z. MŠ SR

zo 6. augusta 2008 o školských zariadeniach výchovného poraden-

stva a prevencie. Vykonávame odbornú starostlivosť predovšet-

kým deťom s mentálnym postihnutím, spolupracujeme so školami,

resp. školskými zariadeniami v spádovej oblasti Košice-okolie

(špeciálna materská škola, materská škola, základná škola,

špeciálna základná škola, praktické škola). Na uvedených školách

vyhľadávame a pomáhame najmä deťom s mentálnym postihnutím

v rannom, predškolskom i školskom veku, deťom s viacnásobným

postihom, žiakom ZŠ so špecifickými poruchami učenia a tiež de-

ťom s poruchami správania.

 

 

 

 

Späť hore