O škole

 

 

KTO MôŽE POŽIADAŤ O VYŠETRENIE

 

 

-         rodič resp. zákonný zástupca dieťaťa,

 

-         pedagógovia MŠ, ŠMŠ, ZŠ, ŠZŠ, PŠ

so súhlasom rodiča resp. zákonného zástupcu ,

 

-         iný odborník napr. lekár so súhlasom

rodiča resp. zákonného zástupcu.

 

 

 

ČO JE POTREBNÉ K VYŠETRENIU V CŠPP

 

 

 

Psychologické vyšetrenie

 

-         vyplnená žiadanka na psychologické vyšetrenie

podpísaná rodičom, resp. zákonným zástupcom,

 

-         v prípade vstupného psychologického vyšetrenia

v našom CŠPP psychologickú správu z iného poradenského

zariadenia (ak dieťa už psychologické vyšetrenie absolvovalo),

 

-         ak je dieťa v starostlivosti lekára (pediater,

neurológ, psychiater) správy z lekárskych vyšetrení,

 

-         ak žiada o psychologické vyšetrenie škola, triedny

učiteľ vyplní pedagogickú charakteristiku konkrétneho žiaka.

 

 

 

VYŠETRENIE V NAŠOM CŠPP JE BEZPLATNÉ.

 

 

 

 

 

Späť hore