O škole

 

,,Keď je naokolo tma, nenadávaj na ňu, radšej zapáľ sviecu.“

 

Občianske združenie Chrobáčik  je mimovládne  združenie, ktoré vzniklo v roku 2003 pri Špeciálnej základnej škole internátnej v Ždani.  Jeho zakladajúcimi členmi sa stali pracovnici školy.

Poslaním občianskeho združenia je pomoc deťom  zo sociálne znevýhodneného prostredia, zlepšiť kvalitu ich života, pomôcť im pri rozvíjaní ich aktivít,  podpora ich harmonického rozvoja,  skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu , vrátane materiálno-technického zabezpečenia na škole.

Aj vy považujete vzdelávanie za dôležité?

Chcete nás sponzorsky podporiť a v súlade s cieľom Občianskeho združenia Chrobáčik prispieť tak ku skvalitneniu vzdelávania na Spojenej škole internátnej v Ždani?

Ponúkame Vám príležitosť napomôcť zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania detí a mládeže na jednej zo škôl v okolí Košíc.

 Kto a ako sa môže stať členom CHROBÁČIKA  O.Z.

Každá plnoletá, fyzická osoba bez ohľadu na štátnu a občiansku príslušnosť, pohlavie, rasu, vzdelanie, spoločenské, kultúrne, sexuálne zameranie, vierovyznanie či zdravotný stav, ktorí súhlasia so zameraním združenia a jeho stanovami. Písomnou formou – prihláškou - prejavia záujem aktívne sa podieľať na činnosti združenia, vyhľadávať nové formy realizácie činností, súhlasia so stanovami a zaplatia ročný členský príspevok ktorý je vo výške 3,50- eur.

Všetkým ďakujeme za Vašu pomoc a podporu v minulých rokoch!


Aj tento rok nás  podporte dvomi percentami.

viac na  www.chrobacik.webjet.sk

 

 

 

 

Späť hore