O škole

Svetový deň zdravia na našej škole

     7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO - World Health Organisation ). Tento deň má od roku
1950 prívlastok ako Svetový deň zdravia.

 

Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá

výživa a zdravý životný štýl, na ktoré sa často zabúda. Správna vý-

živa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave ľudí, ovplyvňu-

je kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby

najvýznamnejších ochorení. Najmä v detskom veku ovplyvňuje zdravý

rast a vývin, preto je dôležité, aby deti mali o tejto problematike čo

najviac informácií. A tak sme v našej škole tento významný deň nemohli

opomenúť. Pani učiteľka Ing. Čičváková pripravila pre deti zaujímavé

aktivity, pri ktorých si zábavnou a netradičnou formou pripomenuli ten-

to deň. Veľký úspech mala ochutnávka ovocia a zeleniny, ktoré sú neod-

deliteľnou súčasťou zdravého jedálneho lístka. Tento zaujímavý a obo-

hacujúci deň, ktorý zažili žiaci našej školy, nám mal pripomenúť, že ži-

vot každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný.

Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.

 

Späť hore