O škole

Interaktívna matematická olympiáda

 

Dňa 5.06.2014 sa na našej škole uskutočnil 0.ročník interaktívnej

matematickej olympiády (IMO), na ktorom sa zúčastnili žiaci

3 ročníkov prvého stupňa našej školy. Jej príťažlivosť spočíva

v možnosti riešiť úlohy, zamerané namatematický úsudok, 

na počítače s využitím internetu. Svoje matematické schopnosti

a zručnosti si porovnali žiaci v troch kategóriách. Spolu sa zúčast-

nilo 22 žiakov. Na každého žiaka čakali 3 matematické úlohy,

ktoré boli zamerané na základné matematické operácie: sčítavanie,

odčítavanie, násobenie a delenie. Striedali sa príklady náročnejšie

s menej náročnými, no spoločné mali to, že boli orientované na reál-

ne situácie.  Atraktívne cvičenia zaujali a precvičili schopností detí.

Vyhrali všetci, už len tým že prekonali strach z nového a nepoznané-

ho. Najlepšia trojica získala krásne ocenenie. Všetkým gratulujeme

a sme presvedčení, že si zaslúžia výbornú známku od učiteľov mate-

matiky. Veríme že IMO sa stane obľúbenou súťažou našich žiakov.

Tešíme sa na našich matematikov na budúci rok.

 

I. kategória

1. miesto­ -   Magdaléna Gažiová   2. a 4. A

2. miesto -   Vanesa Turková         2. B

3. miesto -   Marek Mata               2. C

II. kategória

1. miesto - Helena Daniová         3. A

2. miesto - Kristián Gaži             3. A

3. miesto – Alžbeta Korová         3. A

III.kategória

1. miesto – Vanesa Turtáková     4. B

2. miesto – Daniel Gaži               4. B

3. miesto - Pavol Dávid               2. a  4. A

 

Späť hore