O škole

Riaditeľ Spojenej školy internátnej, Abovská 244/18
v Ždani oznamuje, že od 22.03.2021 sa obnovuje vyučovací
proces pre deti ŠMŠ /EP Bukovec/,žiakov ŠZŠI
a PŠI. Žiaci pri nástupe predložia potvrdenie 
o negatívnom teste jedného z rodičov (nie starším
ako 7 dní). Žiaci, ktorí dovŕšili 15. rokov predložia 
svoj negatívny test. Zároveň je potrebné predložiť
vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti
podpísané rodičom. / resp. zák. zástupcom/ 

V prevádzke bude ŠKD a školská jedáleň.

CŠPP od 22.03.2021 prechádza na prezenčnú formu.
Vstup na poradňu je podmienený negatívnym testom
zákonného zástupu, ako aj klienta 2.stupňa ZŠ a starších.
 

                                   Mgr. Jozef Besterci
                                      riaditeľ SŠI

Späť hore