O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

8.apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov,
ktorý je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov
na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej
kultúry. Pri tejto príležitosti sme pre žiakov elokovaných
tried v Čani pripravili prezentáciu, ktorej cieľom bolo
zvýšenie povedomia žiakov o ich histórii, kultúre, ochrane
a podpore ľudských práv Rómov, prevencii diskriminácie
a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia. Žiaci
vyrobili rómsku vlajku a pripomenuli sme si aj rómsku hymnu,
ktorú sme si nakoniec spoločne vypočuli.

Dňa 22.4.2021 sa uskutočnila na našej
škole aktivita „ Deň Zeme“. Žiaci v Čani
si na vyučovacích hodinách  formou
prezentácie a videa pripomenuli všetky
nepriaznivé vplyvy pôsobiace na našu Zem.
Spoločne sme vyrobili nástenku, vymaľovali
obrázky a na interaktívnej tabuli vyriešili
rôzne edukačné hry.  V druhej polovici
aktivity sme prispeli vyzbieraním odpadu,
ku skrášleniu a čistoty obce Čaňa.Ani našej škole v Ždani nie je ľahostajný osud
našej Zeme, prírody, nášho okolia. Hneď z rána
sme si v prezentácii pripomenuli ochranu prírody
a dôležité postavenie človeka v nej. Cez vedomostný
test zisťovali znalosti o triedení a minimalizovaní
odpadu, spoločnými silami vytvorili zemeguľu a tvorili
najkrajšie priania v tvare srdca pre našu Zem. A aby
to neboli len slova , dostali sme sa aj k skutkom a vyčistili
si najbližšie okolie. Zopár daždivých kvapiek nám zrýchlilo
tempo pri odnášaní plných vriec odpadkov,  za ktoré sa nám
neskôr príroda odvďačila slniečkom. Radosť z dobre
vykonanej práce, poriadok v našom okolí boli cieľom
tohto Dňa Zeme.


21. marec bol vyhlásený za Svetový deň
Downovho syndrómu, 
ktorého jedným
zo základných cieľov je  informovanosť laickej

aj odbornej verejnosti o danej  vrodenej
genetickej anomálii, aby 
vznikol v spoločnosti
tolerantný priestor otvorený ľuďom s Downovým

syndrómom, čo je nevyhnutné k ich úspešnej
integrácii.  Na našej škole 
sme si tento deň
pripomenuli triednymi besedami spojenými
s prezentáciou, 
kde sme žiakom priblížili spôsob
myslenia, pohybu a práce žiakov s danou 
poruchou.
Záver patril vypracovaniu pracovného listu.  Späť hore