O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V našom živote v ostatných rokoch zohrávajú dôležitú
úlohu moderné technológie – mobilný telefón a počítač.
Vytvárajú nové možnosti, nové prostredie, v ktorom
vyrastá nová generácia. S nimi však prichádzajú aj nové
nebezpečenstvá a problémy. Práve tomu sa venovala
aktivita „Bezpečný internet.“ Pomocou rozprávok sa
žiaci oboboznamovali s nebezpečenstvom na internete.
Zahrali si hru ,,Áno alebo nie,“ v ktorej si svoje vedomosti
precvičili. Nakoniec si mohli zahrať interaktívne pexeso
a vymaľovať omaľovanky.


Dňa 25.5.2017 sa v EP Čaňa uskutočnila pedagogická
aktivita venovaná k Medzinárodnému dňu mlieka, ktorý
je stanovený na deň 16. máj. Medzinárodný deň mlieka
sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej
mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky
predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných
zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom aktivity
bolo poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný
obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať
žiakov k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej
súčasti života.Žiakom bolo cez video ukázané ako sa
mlieko získava, spracúva, a následne čo sa z mlieka
vyrába.Po tejto projekcii  mali žiaci niekoľko úloh ako
napríklad súťaž tried v triedení obalov mliečnych a
 nemliečnych výrobkov alebo z každej triedy jeden
dobrovoľník mal zaviazané oči a mal hádať, ktorý
mliečny výrobok mu dávame ochutnávať, žiakom sa
to náramne páčilo a hravou formou sme sa naučili aj zabavili.

Dňa 24.5.2017 sa v Bratislave v Spojenej škole
Dolinského uskutočnilo celoslovenské kolo speváckej
súťaže "Husľový kľúčik", ktorého sa zúčastnil žiak
našej školy Patrik Jano. Patrikova cesta začala
víťazstvom v školskom kole súťaže "Škola má talent",
kde sa umiestnil na prvom mieste spolu so spolužiakom
Marcelom. Chlapci si víťazstvom zabezpečili účasť
v krajskom kole speváckej súťaže "Husľový kľúčik"
v Trebišove. Tam sa Patrik Jano umiestnil na prvom
mieste a vybojoval si tak postup do celoslovenského kola
v Bratislave. Pesnička, ktorá ho vyniesla až do Bratislavy
sa volá "Šun devla". Ide o rómsku pesničku v ktorej
sa spieva o Bohu.  S prirodzenosťou akou ju prezentuje
neostala bez povšimnutia ani v Bratislave, kde boli v porote
profesionálni speváci. Patrik Jano sa umiestnil v kategórii
"Starší žiaci" spomedzi 17 súťažiacich na krásnom 3. mieste.
Srdečne blahoželáme a do budúcna želáme ďalšie krásne piesne.

Späť hore