O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Detské kočovné divadlo - DRaK z Prešova  si pre
žiakov pripravilo netradičné vystúpenie hudby-

muzikálový recitál najkrajších piesni z legendárneho
predstavenia
Na skle maľované čím prispeli
k rozširovaniu hudobného obzoru našich žiakov.
Výchovný koncert sa uskutočnil 30. mája

v priestoroch telocvične základnej školy v Ždani. 

V dňoch 13.-18. mája 2018 žiaci našej školy
prežívali krásne chvíle v Škole v prírode
na Bukovci. Pod vedením svojich pedagógov
realizovali vychádzky a výlety do okolitej
prírody. Formou zážitkového učenia žiaci
nadobudli nové poznatky. Príjemným spestrením
pobytu bol výlet na Spišský hrad. Vzdelávacie
aktivity boli  realizované v priestoroch EP Bukovec
a v jeho blízkom okolí. Učivo bolo zamerané
na zážitkové opakovanie a upevňovanie učiva
so zaradením rôznych vychádzok do voľnej prírody.
Svoje poznatky o základných zákonitostiach života
prírody pohotovo uplatnili a tvorivo využili
v pracovných listoch, ekologických kvízoch a hádankách.
Týždeň bez rodičov zvládli aj najmladší
a spomienky na Školu v prírode majú podobu
hlbokých zážitkov, nových životných skúseností
a kamarátskych vzťahov.
 

30. mája pripravila pre žiakov a ich rodičov
otvorenú hodinu matematiky pani zástupkyňa
Mgr. Hegedűšová. Spolu so žiakmi 2.B triedy
prezentovali učivo z matematiky prostredníctvom
klasických i moderných metód. Žiaci súťažili, lúštili
tajničku, tvorili sčítacie a odčítacie rodinky, lovili
ryby, hľadali včelám ich správny domov. Svoje
vedomosti predviedli aj pri práci s interaktívnou
tabuľou. Na záver zaspievali pesničku „Včielka malá“.
Rodičia si zaspomínali na svoje školské časy a mali
radosť z napredovania svojich ratolestí a boli pyšní
čo už všetko zvládli.

 

Späť hore