O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 24. januára si žiaci našej školy
pripomenuli Medzinárodný deň
komplimentov a ich zakladateľky.
V rámci prednášky spojenej s besedou
a zábavnými aktivitami v skupinách si
žiaci objasnili pojem a význam komplimentov
v každodennom styku s kamarátmi, priateľmi,
rodinou, známymi a celým širokým okolím.
Diskutovaním a prezentovaním vlastných
názorov a postojov žiaci dospeli k záveru,
že úprimne  adresované  a vyjadrené
komplimenty podvihnú každému náladu,
sebavedomie a zároveň prispievajú
k upevňovaniu zdravých medziľudských vzťahov.

V stredu  29.1.2020  sme  si  na  našej 
škole  pripomenuli  75.  výročie  oslobodenia
koncentračného  tábora  Auschwitz-Birkenau. 
Žiakom  sme tému  holokaustu  predstavili
prezentáciou,  v  ktorej  sme  sa  venovali
transportu, životným podmienkam a nezmyselnému 

v
yvražďovaniu väzňov v koncentračných  táboroch.  
Akciu pripravila Mgr. Fogarašová.Dňa 24.01.2020 sa konala beseda s riaditeľom
OO PZ mjr. JUDr. Vladimírom Šolcom, ktorý
nám porozprával o antosociálnom správaní
a jeho následkoch, poukazoval na nepriaznivé
a následne aj život ohrozujúce okolnosti.
Kontrétne sa hovorilo o trestno-právnej
zodpovednosti, o rôznych druhoch šikany,
o drogách (legálnych /nelegálnych). Beseda
tak našim žiakom rozšírila obzor mnohých
nebezpečenstiev, ktoré na nich môžu
v dnešnom svete vplývať. Ale predovšetkým
dala návod, ako sa brániť, alebo daným
nebezpečenstvám predchádzať.Na škole
dochádza čoraz častejšie k dennému
porušovaniu školského poriadku neprispôsobivými
žiakmi, neplneniu si základných povinností,
ba aj k slovným útokom, vulgárnym urážkam 
na pedagogických a správnych zamestnancov,
prednáška s besedou bola zameraná práve
na túto problematiku. Spoliehame na zdravé
jadro žiakov, že usmerní tých, ktorí odmietajú
dodržiavať školský poriadok a robia neustále
problémy, čo sa odráža aj na zhoršených
známkach zo správania. Veľmi pekne
ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Späť hore