O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila

v školskom roku 2019/2020 devätnásty ročník
Biblickej olympiády, do ktorej sa zapojili žiaci

našej školy. Témy boli tieto: Vybrané knihy
Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus
1 - 24 a Kniha 
proroka Jonáša NOVÝ ZÁKON:
Evanjelium podľa Jána 
Spoločná téma vybraných
kníh: Z tmy do svetla. 
Dve žiačky získali krásne
ocenenia z ktorých máme úprimnú radosť. 
Estera
Gažiová 4.C získala 3.miesto s prácou pod názvom
- Jonáš v bruchu veľryby 
Adriana Janová z TVB 2
získala 1. miesto za prácu - Mojžiš a faraónova dcéra.
Adrianka zároveň postúpila do  celoštátneho kola, kde
získala cenu poroty v VIII. Kategórii – špeciálne školy
pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Dievčatám  srdečne blahoželáme
.


V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia prebiehal
na našej  škole v čase od 15. januára  do 16. júna   projekt

Fyzika okolo nás, ktorého sa zúčastnili  žiaci druhého až
šiesteho ročníka špeciálnej základnej školy v rámci výchovno
-vzdelávacej
činnosti v súlade so ŠkV. Cieľom projektu bolo
 vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru 
technických pomôcok zameraných na techniku.
Experimentálnym spôsobom sme priblížili deťom základné
fyzikálne pojmy a ukázali im, že všetky prírodné javy
je možné vedecky vysvetliť. Žiaci zisťovali ,,prečo zavýja
vietor", pozorovali a skúmali pôsobenie magnetickej sily
na rôzne predmety, zistili čo sa skrýva v hodinách,
ako sa dá rozsvietiť žiarovka a spoznávali vlastnosti zrkadla.
Konkrétne problémové úlohy žiaci riešili na hodinách vecného
učenia, vlastivedy a pracovného vyučovania. O tom, že takéto
učenie sa im páčilo sa môžte presvedčiť aj vo  fotogalérii.


Naučme sa žiť s úctou ku krajine...

Týmito slovami si dnes žiaci a učitelia pripomenuli 
Svetový deň životného prostredia, vyhlásený Organizáciou
Spojených národov  od roku 1974  práve na 5. júna.
Po prezentácii, kde boli využité aj  materiály poskytnuté 
RÚVZ  Košice, nasledovala plodná  diskusia, kde žiaci 
vyjadrovali  svoj názor k ochrane prírody, skrášľovaniu
svojho 
bezprostredného okolia, ale aj porovnávali, aký vplyv
mala korona-
kríza na životné prostredie.
 

Späť hore