O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Naša škola sa zapojila do literárnej
súťaže s názvom: Voda pre život -
život pre vodu. Vyhlasovateľom už
11. ročníka súťaže je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR
a organizátorom je mesto Trstená.
Do súťaže bolo zaslaných niekoľko
básni o vode a výtvarné dielka našich
žiakov. Vo štvrtok 28.11.2019 sa
v Trstenej uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie prác.  V 5. kategórii
pre žiakov špeciálnej školy sa Darina
Janová, žiačka VIII. C triedy umiestnila
na 1. mieste za Báseň o vode.
Víťazke srdečne gratulujeme!!!


 

Dňa 03.12. 2019 sa žiaci a pedagogickí  
zamestnanci v rámci mesačných aktivít
našej školy, venovali téme
,,Antisemitizmus a spolunažívanie“.
Jednoduchou a pre žiakov ľahko
zrozumiteľnou formou priblížila počas
svojej prednášky odborná 
pracovníčka,
psychologička Mgr. Lívia Halcinová 
z ÚVJS
na Floriánskej ul. v Košiciach, ktorá má 
bohaté skúsenosti v oblasti porušovania
zákonov. Zo svojej praxe priblížila a 
objasnila problematiku 
šikanovania,
ohrozovania mravnej výchovy detí  a 
mládeže, konania, ktoré sú v rozpore
so spoločenskými a právnymi normami
našej spoločnosti a dobrým spolunažívaním.
Prednáška bola zameraná nielen na prevenciu,
ale aj na následne postihy, sankcie a tresty
za správanie a prejavy, ktoré sú v rozpore
so spoločenským a právnym poriadkom.
Žiaci sa aktívne zapájali do spoločnej
besedy, živo sa zaujímali o konkrétne
riešenia normokomfortného a disociálneho
správania, o starostlivosť a život detí
a mládeže v Ded, RDD, ale aj o 
trestnoprávnej  zodpovednosti.

Odborná prednáška vedená Mgr. Líviou
Halcinovou vysoko splnila očakávania,
začo si pani lektorka vyslúžila poďakovanie 
a potlesk našich žiakov a pedagogických
zamestnancov.

Dňa 11. 11. 2019 sa žiaci našej školy
zúčastnili exkurzie v spoločnosti
KOSIT a. s. V Centre environmentálnej
výchovy (CEV) sa prostredníctvom
zaujímavých prezentácií oboznámili
o nakladaní s odpadmi, o tom, ako sa
odpad spracúva, ako funguje prevádzka
spaľovne a tiež o ochrane životného
prostredia. Formou súťaže si mohli
overiť získané poznatky o separovaní
odpadu a svoje vedomosti si overili
súťažným kvízom. Najviac žiakov  zaujala
prehliadka areálu spoločnosti KOSIT,
konkrétne triedenie plastov a spaľovanie
odpadu.

Späť hore