O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V mesiaci január sa na našej škole konali dve prednášky
zamerané na oslovenie najmä starších žiakov.

Prvá bola na tému drogy, konala sa  11. 1. 2019 na piatej
vyučovacej hodine pre žiakov 7.-9. ročníka ŠZŠ a žiakov
praktickej školy. Cieľom takýto prednášok  je, aby sa
pravda o škodlivosti všetkých drog dostala ku žiakom skôr,
ako sa k ním dostanú falošné informácie od ich „priateľov“
alebo drogových dílerov. Je potrebné včas vyplniť
informačné vákuum ohľadne drog.

Druhá prednáška sa konala 15. januára a jej téma oslovila
najmä končiacich žiakov, týkala sa ďalšieho vzdelávania
a  voľby povolania. Obe prednášky pripravila Mgr. Miriam
Zámbory.

 

Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované
témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto,
lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne
takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho
spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto veľmi dôležité
vedieť o šikane čo najviac. Vo štvrtok 7. februára sa
o šikane , prevencii, ale aj o skúsenostiach s ňou porozprávala 
so žiakmi  siedmeho až deviateho ročníka pani psychologička  
PhDr. Katarína Hadasová. Na záver žiaci vyplnili anonymný
dotazník. Výsledky poslúžia ako podklad  k ďalšej práci
so žiakmi. 

 V rámci mesačných aktivít na našej škole SŠI
sa v mesiaci január 2019 uskutočnila aktivita  
,, VITAMÍNY A ICH VÝZNAM " .
Žiaci si osvojili
vedomosti o význame a prínose vitamínov pre ľudské
zdravie. Deti sa zaujímali o výskyte sa vitamínov
v potravinách, minerálnych vodách a následnom prijímaní
v  dennej strave a dodržiavaní
pitného režimu.V rámci
aktivity v jej prvej časti boli predstavené zelenina,
ovocie, byliny a minerály, ich vlastnosti ako druh, farba,
vôňa, chuť, ale aj ich správne ošetrovanie a skladovanie.
Žiaci spoznávali vitamíny A, B1 - B12, C, D, E, ich účinky
na ľudské zdravie, ale tiež čo spôsobuje človeku
nedostatok  vitamínov, t.z. sú to choroby, infekcie, problémy
svalstva, chrupu atď.V ďalšej časti žiaci v troch skupinách
zhotovovali plagáty, vystrihovali obrázky a priraďovali
k príslušnému druhu ovocia alebo zelenine. V závere žiaci
ochutnávali ovocie a zeleninu. Aktivita splnila svoj výchovno
vzdelávací cieľ, žiaci hravou a nenásilnou formou si osvojili
vedomosti o vitamínoch, ich nenahraditeľnosti, ak chceme
mať dobré fyzické a telesné zdravie a  žiť v dobrej
psychickej pohode.

 

Späť hore