O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Aj v tejto ťažkej dobe si žiaci popoludňajšej
zmeny v Čani pripravili aktivitu k Svetovému dňu
ochrany zvierat. Hoci za zmenených podmienok
(každá trieda osobitne) si deti pozreli smutnú
prezentáciu o týraných zvieratkách, ktorú pre
ne pripravila pani učiteľka Kissová. Aby to nebolo
iba o smutných veciach, účastníci sa pohrali s obrázkami
zvierat a prezentovali svoje vedomosti o jednotlivých
druhoch. V závere si vymaľovali obrázky s danou tematikou.


V dňoch  15. až 19. októbra sa v rámci  európskych
dní uskutočnili na našej škole besedy spojené so súťažami.
V prezentácii sa žiaci jednotlivých tried zo Ždane a 
EP v Čani oboznámili s históriou a významom EÚ, zopakovali
si názvy jednotlivých členských štátov, porovnávali  počty
obyvateľov aj rozlohu územia, oboznámili sa s hymnou EÚ,
ale hlavne si pripomenuli význam EÚ pre Slovensko. 
Po prezentácii si žiaci zasúťažili. V Milujem Európu
 preukázali svoje zdatnosti, vedomosti a šikovnosť.
Na záver si v osemsmerovke zopakovali názvy všetkých
27. členských štátov. Za svoju aktivitu a vedomosti si
vyslúžili potlesk a sladkú odmenu.


 

Riaditeľstvo  Spojenej školy internátnej v Ždani
oznamuje žiakom a rodičom, že školský rok 2020/2021
začína  2. septembra 2020 / streda /  o 9.00 hodine
a je pre všetky školopovinné deti povinný.
Pri vstupe do budovy školy žiaci predložia rodičmi podpísaný  
Zdravotný dotazník  a vyhlásenie zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho
školského zariadenia a vyhlásenie zákonného zástupcu
 o bezinfekčnosti / viď. príloha/.
 Z dôvodu dodržiavania protiepidemických opatrení  musia
mať
žiaci ochranu dýchacích ciest – rúško, náhradné rúško
a hygienické vreckovky.

Späť hore