O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou propagovanou od roku 2 000. Mlieko a mliečne produkty napomáhajú naplniť požiadav- ky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to aj spôsob ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Pani učiteľka Ing. Čičváková pre žiakov pripravila prezentáciu, rôzne súťaže, lúštenie mliečnej matema- tickej krížovky. Hodina pokračovala spustením CD Cesta mlieka. Deti najviac zaujala kravička, ktorá ich sprevádzala a oboznámila so všeobec- nými informáciami o kravách, prvovýrobe a spracovaní mlieka a mliečnych výrobkov. Formou testu si overovala zapamätané vedomosti. Smiech detí vyvolal spev a tanec kravičky. Deti zábavnou formou získali nové informá- cie o mlieku a uvedomili si, aké je pre ľudí a ich zdravie dôležité. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a počas veľkej prestávky sa s chuťou pustili do mliečnej desiaty.

 

Dňa 20.5.2015 sa uskutočnili športové hry žiakov. Žiaci

súťažili v disciplínach: beh na 50m, 60m a 300m, hod

kriketovou loptičkou a granátom. Na záver si dievčatá

zahrali prehadzovanú a chlapci minifutbal. Počasie nám

prialo, žiaci športovo naladení sa tešili na čo najlepšie

podané športové výkony. Víťazom sa stali všetci, ktorí

sa zapojili.

Vyhodnotenie ŠHŽ   2014/2015

Beh na 50m mladšie žiačky:

1.miesto: Adriána Horváthová

2.miesto: Irena Matová

3.miesto: Helena Žigová

Beh na 50m mladší žiaci:

1.miesto: Kevin Turták

2.miesto:Július Kora

3.miesto:Marek Mata

Cena útechy: Oskar Horváth

Beh na 60m staršie žiačky:

1.miesto: Simona Janová

2.miesto: Patrícia Janová

3.miesto: Viktória Červeňáková

Beh na 300m starší žiaci:

1.miesto: Richard Jano

2.miesto: Dušan Kora

3.miesto: Mário Gaži

Cena útechy: Marián Dudaš

Hod kriketovou loptičkou mladšie žiačky:

1.miesto: Sandra Buková

2.miesto: Irena Matová

3.miesto: Adriána Horváthová

Hod kriketovou loptičkou mladší žiaci:

1.miesto: Zdenko Červeňák

2.miesto: Adrián Červeňák

3.miesto: Kevin Turták

Hod kriketovou loptičkou staršie žiačky:

1.miesto: Paula Janóová

2.miesto: Jana Buková

3.miesto: Viktória Červeňáková

Hod granátom starší žiaci:

1.miesto: Dominik Pohlodko,  Richard Jano

2.miesto: Ernest Badžo

3.miesto: Ladislav Červeňák

 

 

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže „Park očami

detí“, ktorú  pri príležitosti slávnostného ranžirungu organizuje

občianské združenie Park Topoľčianky. Súťaže sa zúčastnilo 110

výtvarných prác z piatich základných škôl. Cena poroty s diplomom

a vecnou cenou bola udelená Marekovi Matovi, žiakovi  3.ročníka,

elokovaných tried v Čani.  Poďakovanie patrí aj ostatným žiakom

za účasť a pekné výtvarné práce.   Srdečne gratulujeme.

Späť hore