O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Koncom septembra sa žiaci našej školy
zúčastnili exkurzie v spoločnosti KOSIT,
a. s. v Kokšov-Bakši. V odbornej učebni
Centra environmentálnej výchovy lektorka
Mgr. Silvia Karolyiová upútala žiakov odborným
výkladom, prezentáciami  a rôznymi aktivizujúcimi
a poučnými hrami im prezentovala aký význam
pre naše životné prostredie má zodpovedný
prístup k nakladaniu s odpadmi. Žiaci sa viac
dozvedeli o triedení odpadov, ich následnej
recyklácii, o využívaní splodín spaľovania
na ohrev vody, vykurovanie a využitie trosky
v stavebnom priemysle. Po aktivitách sme
si prezreli jednotlivé strediská, kde sa triedi
a spracúva odpad. Aj vďaka tejto exkurzie
žiaci zmenia postoj k odpadom a svojím
správaním prispejú k ochrane životného
prostredia.

 

Z príležitosti osláv 100. výročia vzniku
samostatného československého štátu
vyhlásilo združenie Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje v spolupráci
so Slováckym muzeem v Uherském Hradišti
výtvarnú súťaž Putování dějinami s Cyrilem
a Metodějem. Cieľom súťaže bolo mládeži
priblížiť spoločné korene českej a slovenskej
kultúry. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 40
českých a slovenských škôl a bolo zaslaných
268 prác. Odborná porota o víťazoch
rozhodovala v 3 kategóriách. Ocenenie
získal žiak našej školy Adrián Horváth.
Víťazovi srdečne blahoželáme. Z vybraných
prác bude usporiadaná putovná výstava
v Českej a Slovenskej republike.

http://www.slovackemuzeum.cz/akce/667/


Organizácia Living Peace  vyhlásila 21. ročník
výtvarnej súťaže. Témou a posolstvom  bolo
prostredníctvom kultúr a tradícií detí a 
mládeže vo veku od 5 do 16 rokov predstaviť
čo pre nich znamená žiť v mieri. Žiaci našej
školy Samuel Šenki, Alena Žigová, Ivana
Badžová, Darina Janová, Alexandra Gažiová
a Jakub Stanislav pod vedením učiteľky
výtvarnej výchovy PaedDr. Ivety Kajlovej
prijali výzvu, zapojili sa do súťaže a za svoje
práce získali certifikáty. Do súťaže bolo
zaslaných viac ako 6 000 prác zo 110 krajín
sveta. Putovná výstava bude obsahovať 110
víťazných prác.

http://wppspeacepals.org/fr/

Späť hore