O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Jesenný čas je v Ždani už tradične spojený
s ,,Výstavou ovocia a zeleniny", kde plody a 
výrobky svojej
 práce prezentujú nielen občania
obce, ale aj žiaci jednotlivých škôl.
 Naša škola 
ukázala plody
 zo záhrady,
 výrobky z prírodnín a
netradičné aranžovanie kvetov. 
Že sa výrobky páčili
svedčia aj štyri ceny, ktoré sme získali. Aj touto 
cestou ďakujeme organizátorom, za možnosť
predstavenia 
sa a prezentácie našej práce.


Svetový deň srdca si pripomíname každoročne
dňa 29. septembra už od roku 2000  a jeho
hlavnou myšlienkou  je zvýšiť povedomie
verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo
–cievnych ochorení a zároveň propagovať
význam prevencie týchto ochorení. 

Žiaci našej školy si tento deň pripomenuli 
26. septembra. Na pracovnom vyučovaní si
vyrobili srdiečko, ktoré priniesli ako vstupenku
na besedu, kde si pozreli prezentáciou  o činnosti
nášho srdca. Zistili, prečo je  dôležitá zdravá
životospráva aj telesná aktivita. Meraním tlaku
sa presvedčili, ako pracuje naše srdiečko v kľude
a pri cvičení. Na záver žiaci zo srdiečok vytvorili
koláž krásnej prírody.  
Z príležitosti osláv Olympijskeho dňa vyhlásil
Slovenský olympijský a športový výbor výtvarnú
súťaž na tému „Výnimočnosť, priateľstvo a rešpekt“.
Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo celkovo 538 detí
a žiakov MŠ, ZŠ, a SŠ zo Slovenska. V kategórii
od 15 do 18 rokov porota udelila 1. miesto žiakovi
našej školy PATRIKOVI JANOVI.
Víťazovi srdečne gratulujeme.

Späť hore