O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 16.5. sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie vo Verejnej
knižnici J. Bocatia v Košiciach. Jej zamestnanci nás už pri
vstupe srdečne privítali a postupne nás oboznámili s jednotlivými
oddeleniami knižnice. Bližšie nám predstavili literatúru pre deti,
konkrétne tvorbu svetoznámeho slovenského autora Pavla
Dobšinského. Žiakom stručne priblížili aj jeho životopis,
ale hlavne jeho nádherné rozprávky, ktoré žiaci poznajú
aj zo školských lavíc. Na záver nás čakalo prekvapenie –
divadielko „Zlatá priadka,“ ktorej predstaviteľmi boli zamestnanci
knižnice. Z exkurzie sme odchádzali bohatší o množstvo nových
vedomostí a nádherný kultúrny zážitok, za ktorý zamestnancom
knižnice patrí veľké poďakovanie.

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku...

Veľké ,,Ďakujeme mama" odznelo v KD Ždaňa  v nedeľu
14. mája, na Deň matiek. Žiaci  tunajších škôl, pod vedením
svojich pedagógov v spolupráci s OÚ pripravili krásny
kultúrny program básní, piesní a tancov  pre všetky mamky
a staré mamky.  

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
zorganizovalo celoslovenskú súťaž pod názvom
„Biblia očami detí a mládeže“. Súťaž bola
zameraná na zobrazenie Biblie z pohľadu duše
dieťaťa a mladého človeka. Súťažiaci pracovali
na dané témy: Genezis 1 – 11, Kniha Sudcov,
Kniha proroka Daniela 1 – 6 a 13 – 14, List
Efezanom.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej
školy. V kategórii 8 A sa výtvarná práca  žiačky
Vanesy Zupkovej z elokovaných tried z Čane
na tému Kniha proroka Daniela umiestnila na 1.
mieste.  Na 2. mieste sa umiestnila výtvarná
práca žiaka Pavla Jana zo Ždane na tému
Genezis 1-11. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

Späť hore