O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 11. 11. 2019 sa žiaci našej školy
zúčastnili exkurzie v spoločnosti
KOSIT a. s. V Centre environmentálnej
výchovy (CEV) sa prostredníctvom
zaujímavých prezentácií oboznámili
o nakladaní s odpadmi, o tom, ako sa
odpad spracúva, ako funguje prevádzka
spaľovne a tiež o ochrane životného
prostredia. Formou súťaže si mohli
overiť získané poznatky o separovaní
odpadu a svoje vedomosti si overili
súťažným kvízom. Najviac žiakov  zaujala
prehliadka areálu spoločnosti KOSIT,
konkrétne triedenie plastov a spaľovanie
odpadu.

Žiaci praktickej školy Július Kora
a Melánia Janová sa dňa 26.11. 2019
zúčastnili  tretieho ročníka krajskej
súťaže pre žiakov praktických škôl
pod názvom „Čaro hliny“ konanej pod
záštitou Okresného úradu Košice.
Súťaž bola zameraná na rozvíjanie
zručnosti žiakov pri tvarovaní keramického
výrobku. Úlohou súťažiacich bolo modelovanie
plošného reliéfu – slnečnice. Spomedzi 6
súťažiacich škôl  sme sa umiestnili na peknom
druhom mieste. Víťazom srdečne gratulujeme.


Síce medzinárodný deň bez fajčenia sa koná
tretí novembrový štvrtok, žiaci z Čane si ho
pripomenuli 26. novembra. Pozreli si prezentáciu
zameranú na škodlivosť aktívneho a pasívneho
fajčenia. Dozvedeli sa, ako dym škodlivo pôsobí
na jednotlivé ľudské orgány. V zábavnej časti
lúštili tajničku, vyfarbovali maľovanku a kreslili
obrázky spojené so správnou výživou.

Späť hore