O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Bol krásny deň,  v ktorý sme si pripomínali Deň Matiek. 
8. máj 2016 bol dňom odchodu do školy v prírode, ktorá
bola zabezpečená neďaleko Košíc v krásnom horskom
prostredí Bukovec. Žiaci  štvrtých ročníkov z elokovaných
tried v Čani natešení nastupovali do autobusu so svojimi
taškami či vakmi a najpotrebnejšími učebnými pomôckami.
Po príchode sa žiaci zoznámili s prostredím, ubytovali a 
vyhladovaní zasadli za stôl aby sa najedli. Počas celého
pobytu sa doobeda venovali výučbe a v poobedňajších hodinách
absolvovali turistické vychádzky do blízkeho ale aj vzdialenejšieho
okolia. Spoznávali les, jeho nástrahy, vôňu, krásu, ticho, určovali
svetové strany pomocou buzoly, zbierali prírodniny, označovali
trasu farebným papierom a podobne. Navštívili sme aj dedinku
Bukovec, kde si mohli zakúpiť spomienkové predmety pre svojich
najbližších.  Žiaci využili aj trampolínu na skákanie, zahrali futbal
na dvore pri ubytovni. Večer sme sa spoločne hrali spoločenské
hry, alebo pozreli peknú rozprávku. Na rozlúčku sme si pripravili
opekačku a po večeri aj diskotéku, na ktorú sa žiaci veľmi tešili.
V piatok v poobedňajších hodinách sa žiaci s učiteľmi vrátili domov
s nezabudnuteľnými spomienkami a s kopou nových zážitkov.


 

Dňa 17.mája 2016 žiaci elokovaných tried v Čani navštívili Bábkové
divadlo v Košiciach. Hrali klasickú, kráľovskú rozprávku Šípová
Ruženka, známu zo zbierok bratov Grimmovcov. Príbeh rozprávky
je tradičný s novodobými prvkami. Inscenácia je humorne
naladená. Okrem kráľa a kráľovnej v rozprávke vystupuje
pestúnka, pes, mačička a pár papagájov, ktoré všetko komentujú,
tri sudičky a traja uchádzači na kráľovský trón, z ktorých iba
jeden je ten pravý. Nakoniec sa všetko skončilo dobre. Dobre sa
to skončilo aj pre našich žiakov, ktorí sa bábkovému divadlu veľmi
tešili a odnášali si pekné spomienky z predstavenia.


 

V tomto školskom roku bol vyhlásený obcou Terňa 2.ročník
výtvarnej súťaže pod názvom  Mikitova Terňa. Realizovala
ju ZŠ a MŠ Terňa. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 26 škôl,
ktoré spolu predložili 191 prác. Hlavným cieľom výtvarnej
súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o výtvarné umenie na
základe odkazu významnej osobnosti kňaza, sochára a maliara
Antona Mikitu, ktorý v tejto obci pôsobil. Témou 2.ročníka bola
Radosť zo života. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií  a
vyhodnotená v máji  2016. Výtvarné práce hodnotila trojčlenná
komisia: Mgr. Viera Grohoľová, Mgr.Elena Goryľová, Mgr. Martin
Zdenek. K najlepším prácam bola zaradená aj výtvarná práca
nášho žiaka Zdenka Červeňáka,  žiaka 4.C triedy. Do súťaže
naša škola zaslala spolu 9 prác. Práce žiakov budú v mesiaci
júl 2016 vystavené v kultúrnom dome v Terni pri príležitosti
Dní obce Terňa. Výhercovi gratulujeme a ostatným žiakom
ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.


 

Späť hore