O škole

Spojená škola internátna Ždaňa


Tak ako každoročne aj túto jeseň sa v našej škole konalo účelové cvičenie.
Počasie nám veľmi prialo a dodávalo energiu k zdolávaniu dosť náročnej cesty.
Žiaci zo Ždane mali cieľ cesty v peknom, zelenom prostredí našej susednej obce
Skároš, v oblasti lesoparku s areálom prírodného múzea zbraní. Po stopách histórie
sme navštívili pamätník obetiam  2. svetovej vojny a pripomenuli si historické
udalosti daného obdobia. Elokované triedy z Čaňe sa vybrali náučným chodníkom
po stopách rybárov a poľovníkov s cieľovou stanicou - rekreačné stredisko Tajvan
v Čani. Nemožno opomenúť ani vhodne zakomponované súťažné aktivity v  lese a
priľahlej lúke ako aj opekačku sprevádzanú so spevom tradičných táborákových piesni.
Z dňa plného pohybu, aktivít a spevu si žiaci odniesli dobré pocity, úsmev na tvári,
ale predovšetkým veľa nových vedomostí a zručností. So zahriatymi svalmi,
získanými poznatkami a zážitkami sa účelové cvičenie v SŠI Ždaňa ukončilo
hurónskym pokrikom „HURÁ“! 




Jesenný čas je v Ždani už tradične spojený s ,,Výstavou ovocia a zeleniny", kde plody a výrobky svojej práce prezentujú nielen občania obce, ale aj žiaci jednotlivých škôl.
Naša škola ukázala plody zo záhrady,   výrobky z prírodnín a aranžovanie kvetov . Že sa výrobky páčili svedčia  aj ocenenia, ktoré sme získali v jednotlivých kategóriách. 

Kategória exponát:  3. miesto  za prácu ,,Janko  a Marienka"                           
                                4. miesto za prácu  ,, Šípkový ježko"                           
                                6. miesto za prácu ,,Šiškový veniec"
Kategória aranžovanie: 4. miesto ,,Orechový votrelec"                                
                                      7. miesto,,Šípková Ruženka"

V súťaží škôl o sympatickú kolekciu 2015 sme sa umiestnili na druhom mieste. 
Aj touto cestou ďakujeme organizátorom, za možnosť predstavenia sa a prezentácie našej práce.



 

Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou propagovanou od roku 2 000. Mlieko a mliečne produkty napomáhajú naplniť požiadav- ky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to aj spôsob ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Pani učiteľka Ing. Čičváková pre žiakov pripravila prezentáciu, rôzne súťaže, lúštenie mliečnej matema- tickej krížovky. Hodina pokračovala spustením CD Cesta mlieka. Deti najviac zaujala kravička, ktorá ich sprevádzala a oboznámila so všeobec- nými informáciami o kravách, prvovýrobe a spracovaní mlieka a mliečnych výrobkov. Formou testu si overovala zapamätané vedomosti. Smiech detí vyvolal spev a tanec kravičky. Deti zábavnou formou získali nové informá- cie o mlieku a uvedomili si, aké je pre ľudí a ich zdravie dôležité. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a počas veľkej prestávky sa s chuťou pustili do mliečnej desiaty.
Späť hore