O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Naši žiaci už od útleho veku prichádzajú do školy
peši. Počas svojej cesty musia prekonávať množstvo
ciest a križovatiek. Je dôležité, aby sa cesta do a
zo školy pre nich stala bezpečnou cestou, nie len
cestou. Naši žiaci si skúsenosti z dopravnej výchovy
mohli vyskúšať na aktivite Dopravná výchova, ktorú
viedla p. učiteľka Szilágyiová. Zamerali sa na dopravné
značenia a na pohyb po ceste. Zo žiakov sa na chvíľu
stali chodci, cyklisti a vodiči. Zistili, že to vôbec nie je
jednoduché a každý z účastníkov, musí dodržiavať
pravidlá cestnej premávky. Celú aktivitu sprevádzal
,, Semafor“ (žiak I.A, Denis Mata). Dúfame, že si
z nej žiaci odniesli okrem dobrej nálady, čo najviac
potrebných vedomostí, ktoré im v živote pomôžu.


25. apríla  si naši žiaci Roman Kapura, Lívia
Lončáková a Helena  Daniová po roku opäť
vyskúšali svoje hlasivky na  speváckej súťaži
„Husľový kľuč“, ktorý organizuje  Spojená
škola internátna v Trebišove. 
V kategórii ,,B a C variant" sa Roman Kapura
umiestnil na  2. mieste a Lívia Lončáková
u mladších žiakov na 3. mieste.

Srdečne blahoželáme.

     Dňa 5.4.2018 sa uskutočnilo Diecézne kolo
celoslovenskej výtvarnej súťaže „Biblia očami
detí a mládeže“ . Žiaci vytvárali práce na tému: 
Genezis 12 – 50, Evanjelium podľa Marka.
Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť
Božiemu hlasu.
Do súťaže sa zapojilo 27 základných škôl, 4
špeciálne školy a 1 stredná škola. Celkovo
do súťaže bolo zaslaných 166 výtvarných prác.
Trojčlenná porota hodnotila umeleckú a obsahovú
stránku doručených prác. 
Vo výtvarnej  súťaži získali 1.miesto Lucia
Lončáková s prácou pod názvom „Ježiš vyučuje ľudí“,
Samuel Šenki s prácou pod názvom ,,Ježiš a deti", 2.
miesto získal Adrián Červeňák s prácou ,, Učeníci"
3.miesto Erik Kotlár s prácou „ Jozef a jeho bratia“.
Ocenení žiaci získali diplom. Práce týchto žiakov
postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční
v máji 2018.

Späť hore