O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V tomto školskom roku odbor krízového
riadenia Okresného  úradu Košice-okolie
usporiadal VII. ročník výtvarnej súťaže
Ochranárik čísla tiesňového volania 112
a civilnej ochrany na tému:
„ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE,
V HORSKOM TERÉNE“,
 
pre základné a špeciálne školy okresu
Košice-okolie. Do súťaže sa zapojilo 9 ZŠ
a  dve špeciálne školy s celkovým počtom
151 výtvarných prác. Dve výtvarné práce
našich žiakov sa umiestnili na hodnotených
miestach. Na 2.mieste sa umiestnila práca
žiaka Denisa Zupku zo 4.ročníka /EP Čaňa/
a práca žiačky Dariny Janovej z 8.ročníka
sa umiestnila na 3.mieste. Obom žiakom
srdečne gratulujeme.Naša škola sa zapojila do literárnej
súťaže s názvom: Voda pre život -
život pre vodu. Vyhlasovateľom už
11. ročníka súťaže je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR
a organizátorom je mesto Trstená.
Do súťaže bolo zaslaných niekoľko
básni o vode a výtvarné dielka našich
žiakov. Vo štvrtok 28.11.2019 sa
v Trstenej uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie prác.  V 5. kategórii
pre žiakov špeciálnej školy sa Darina
Janová, žiačka VIII. C triedy umiestnila
na 1. mieste za Báseň o vode.
Víťazke srdečne gratulujeme!!!


 

Dňa 03.12. 2019 sa žiaci a pedagogickí  
zamestnanci v rámci mesačných aktivít
našej školy, venovali téme
,,Antisemitizmus a spolunažívanie“.
Jednoduchou a pre žiakov ľahko
zrozumiteľnou formou priblížila počas
svojej prednášky odborná 
pracovníčka,
psychologička Mgr. Lívia Halcinová 
z ÚVJS
na Floriánskej ul. v Košiciach, ktorá má 
bohaté skúsenosti v oblasti porušovania
zákonov. Zo svojej praxe priblížila a 
objasnila problematiku 
šikanovania,
ohrozovania mravnej výchovy detí  a 
mládeže, konania, ktoré sú v rozpore
so spoločenskými a právnymi normami
našej spoločnosti a dobrým spolunažívaním.
Prednáška bola zameraná nielen na prevenciu,
ale aj na následne postihy, sankcie a tresty
za správanie a prejavy, ktoré sú v rozpore
so spoločenským a právnym poriadkom.
Žiaci sa aktívne zapájali do spoločnej
besedy, živo sa zaujímali o konkrétne
riešenia normokomfortného a disociálneho
správania, o starostlivosť a život detí
a mládeže v Ded, RDD, ale aj o 
trestnoprávnej  zodpovednosti.

Odborná prednáška vedená Mgr. Líviou
Halcinovou vysoko splnila očakávania,
začo si pani lektorka vyslúžila poďakovanie 
a potlesk našich žiakov a pedagogických
zamestnancov.

Späť hore