O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

25. apríla  si naši žiaci Roman Kapura, Lívia
Lončáková a Helena  Daniová po roku opäť
vyskúšali svoje hlasivky na  speváckej súťaži
„Husľový kľuč“, ktorý organizuje  Spojená
škola internátna v Trebišove. 
V kategórii ,,B a C variant" sa Roman Kapura
umiestnil na  2. mieste a Lívia Lončáková
u mladších žiakov na 3. mieste.

Srdečne blahoželáme.

     Dňa 5.4.2018 sa uskutočnilo Diecézne kolo
celoslovenskej výtvarnej súťaže „Biblia očami
detí a mládeže“ . Žiaci vytvárali práce na tému: 
Genezis 12 – 50, Evanjelium podľa Marka.
Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť
Božiemu hlasu.
Do súťaže sa zapojilo 27 základných škôl, 4
špeciálne školy a 1 stredná škola. Celkovo
do súťaže bolo zaslaných 166 výtvarných prác.
Trojčlenná porota hodnotila umeleckú a obsahovú
stránku doručených prác. 
Vo výtvarnej  súťaži získali 1.miesto Lucia
Lončáková s prácou pod názvom „Ježiš vyučuje ľudí“,
Samuel Šenki s prácou pod názvom ,,Ježiš a deti", 2.
miesto získal Adrián Červeňák s prácou ,, Učeníci"
3.miesto Erik Kotlár s prácou „ Jozef a jeho bratia“.
Ocenení žiaci získali diplom. Práce týchto žiakov
postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční
v máji 2018.

P. O. Hviezdoslav

...meno, ktoré vyslovujeme vždy s úctou. Velikán, spisovateľ,

básnik, ktorý pre nás zanechal literárne dielo nesmiernej hodnoty.

Dňa 6. apríla  2018 sa na našej školy uskutočnilo školské kolo

literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa predstavili naozaj

peknými a zaujímavými ukážkami. Bolo veľmi ťažké rozhodnúť o

tých najlepších, no nakoniec sa na stupni víťazov ocitli títo žiaci:

 

Prednes poézie mladší žiaci :

1. miesto: Simona Pohlodková – IV.A

2. miesto: Miroslava Turtáková – I. a II.A

3. miesto: Róbert Červeňák – III.A

 

Prednes poézie TVB :

1. miesto: Jana Pechová


Prednes prózy TVB:

1. miesto: Roman Kapura

 

Prednes poézie starší žiaci :

1. miesto: Vanesa Turtáková – VIII.B

2. miesto: Pavol Kapura – VIII. - IX.A

3. miesto: Patrik Tulej – V.A

 

Prednes prózy starší žiaci:

1. miesto: Adriána Horváthová – VII.A

2. miesto: Jakub Stanislav - VIII. - IX.A

Víťazom srdečne blahoželáme!


 

Späť hore