O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

15. mája  2019 prebehol na našej škole Metodický
deň organizovaný Okresným úradom Košice
- odborom školstva pre pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov škôl a školských
zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Ako lektori vystúpili: Mgr. Sonogová, ktorá spolu
s Ing. Mikulaškom teoreticky aj prakticky na otvorenej
hodine priblížili učiteľom výučbu mentálnej aritmetiky
programom AMAKids. Týraniu a zneužívaniu detí
v rodine sa venovali Mgr. Lukáčová a Mgr. Kvašňáková
z občianskeho združenia MyMamy, ktoré učiteľom
formou besedy priblížili prejavy týraného dieťaťa
a možnosti školy a učiteľa, ako postupovať pri odhalení
takýchto prípadov. Slovenskému jazyku a literatúre 
sa venovala Mgr. Sonogová prezentáciou a ukážkami
 z hodiny,,Inovatívne a efektvne možnosti rozvoja 
čitateľskej gramotnosti." Po obedňajšej prestávke
si prítomní pedagógovia vyskúšali prácu v hrnčiarskej
dielni a na tkáčskom stave za odborného  dozoru
PaedDr. Kajlovej, Mgr. Žukovej a Bc. Kurucovej. 
Súbežne prebiehalo vzdelávanie aj na elokovanom
pracovisku v Čani, kde sa na otvorených hodinách
Mgr, Dorovej  a Mgr. Regecovej  prítomní učitelia oboznámili
s vybranými výtvarnými technikami  a inovatívnym vyučovaním
v triede variantu B. 
Že metodický deň bol prínosom pre prácu špec. pedagóga 
potvrdilo 48 prítomných  pedagógov zo  SŠ J. Fabiniho 3
Spišská Nová Ves a kolegovia zo Ždane aj v plodnej diskusii.
„... A zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár...“

Stredná umelecká škola v Kežmarku vyhlásila
výtvarnú súťaž na tému „Moje (ne)istoty“. Pri
spracovaní témy sa žiaci zamýšľali nad istotami
a neistotami v živote a tým aj hľadaniu vlastnej
identity cez umenie. V kategórii  A1 ZŠ pre žiakov
od 11 do 15 rokov získal Čestné uznanie žiak 7. B
triedy ZDENKO ČERVEŇÁK s názvom práce
„Moja budúcnosť“.
Ocenenému žiakovi blahoželáme. 

Súkromné etnografické múzeum HUMNO
v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
a Dom Matice slovenskej v Košiciach vyhlásili
výtvarnú súťaž, ktorej témou bolo spracovanie
slovenského ľudového ornamentu v ľubovoľnej
výtvarnej technike. Do súťaže sa zapojilo 58 škôl,
bolo zaslaných 808 prác od 587 účastníkov. Na
otvorenie výstavy víťazných prác 9. ročníka
súťaže dňa 2. 5. 2019 boli pozvaní 2 naši žiaci - 
SÁRA  DANIOVÁ – získala Cenu SE Múzea
HUMNO a Milan Mata – získal Čestné uznanie.
Víťazom srdečne gratulujeme.

 

Späť hore