O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované
témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto,
lebo ak sa jav šikanovania v škole vyskytne, zasiahne
takmer celý systém - žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho
spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto veľmi dôležité
vedieť o šikane čo najviac. Vo štvrtok 7. februára sa
o šikane , prevencii, ale aj o skúsenostiach s ňou porozprávala 
so žiakmi  siedmeho až deviateho ročníka pani psychologička  
PhDr. Katarína Hadasová. Na záver žiaci vyplnili anonymný
dotazník. Výsledky poslúžia ako podklad  k ďalšej práci
so žiakmi. 

 V rámci mesačných aktivít na našej škole SŠI
sa v mesiaci január 2019 uskutočnila aktivita  
,, VITAMÍNY A ICH VÝZNAM " .
Žiaci si osvojili
vedomosti o význame a prínose vitamínov pre ľudské
zdravie. Deti sa zaujímali o výskyte sa vitamínov
v potravinách, minerálnych vodách a následnom prijímaní
v  dennej strave a dodržiavaní
pitného režimu.V rámci
aktivity v jej prvej časti boli predstavené zelenina,
ovocie, byliny a minerály, ich vlastnosti ako druh, farba,
vôňa, chuť, ale aj ich správne ošetrovanie a skladovanie.
Žiaci spoznávali vitamíny A, B1 - B12, C, D, E, ich účinky
na ľudské zdravie, ale tiež čo spôsobuje človeku
nedostatok  vitamínov, t.z. sú to choroby, infekcie, problémy
svalstva, chrupu atď.V ďalšej časti žiaci v troch skupinách
zhotovovali plagáty, vystrihovali obrázky a priraďovali
k príslušnému druhu ovocia alebo zelenine. V závere žiaci
ochutnávali ovocie a zeleninu. Aktivita splnila svoj výchovno
vzdelávací cieľ, žiaci hravou a nenásilnou formou si osvojili
vedomosti o vitamínoch, ich nenahraditeľnosti, ak chceme
mať dobré fyzické a telesné zdravie a  žiť v dobrej
psychickej pohode.

 

Ani sme sa nenazdali a po vianočnej aktivite žiakov
doobedňajšieho vyučovania v Čani prišiel čas na tú
novoročnú. Deti si vo výchovno-vzdelávacej časti
zopakovali aký je rozdiel medzi kalendárnym a 
školským rokom, prezentáciou si overili svoje znalosti
o ročných obdobiach. Najviac ich však zaujal rozprávkový
príbeh o živote zvieratiek v zime. V zábavnej časti sa
rozprávali o symboloch šťastia, riešili rôzne tematicky
zamerané tajničky a vyfarbovali maľovanky s uvedenou
tematikou. Na záver podujatia naplnili kŕmidlo  pre vtáčiky
semiačkami.


Späť hore