O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Riaditeľstvo  Spojenej školy internátnej v Ždani
oznamuje žiakom a rodičom, že školský rok 2020/2021
začína  2. septembra 2020 / streda /  o 9.00 hodine
a je pre všetky školopovinné deti povinný.
Pri vstupe do budovy školy žiaci predložia rodičmi podpísaný  
Zdravotný dotazník  a vyhlásenie zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka pred nástupom do špeciálnej školy a špeciálneho
školského zariadenia a vyhlásenie zákonného zástupcu
 o bezinfekčnosti / viď. príloha/.
 Z dôvodu dodržiavania protiepidemických opatrení  musia
mať
žiaci ochranu dýchacích ciest – rúško, náhradné rúško
a hygienické vreckovky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila

v školskom roku 2019/2020 devätnásty ročník
Biblickej olympiády, do ktorej sa zapojili žiaci

našej školy. Témy boli tieto: Vybrané knihy
Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus
1 - 24 a Kniha 
proroka Jonáša NOVÝ ZÁKON:
Evanjelium podľa Jána 
Spoločná téma vybraných
kníh: Z tmy do svetla. 
Dve žiačky získali krásne
ocenenia z ktorých máme úprimnú radosť. 
Estera
Gažiová 4.C získala 3.miesto s prácou pod názvom
- Jonáš v bruchu veľryby 
Adriana Janová z TVB 2
získala 1. miesto za prácu - Mojžiš a faraónova dcéra.
Adrianka zároveň postúpila do  celoštátneho kola, kde
získala cenu poroty v VIII. Kategórii – špeciálne školy
pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Dievčatám  srdečne blahoželáme
.


V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia prebiehal
na našej  škole v čase od 15. januára  do 16. júna   projekt

Fyzika okolo nás, ktorého sa zúčastnili  žiaci druhého až
šiesteho ročníka špeciálnej základnej školy v rámci výchovno
-vzdelávacej
činnosti v súlade so ŠkV. Cieľom projektu bolo
 vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru 
technických pomôcok zameraných na techniku.
Experimentálnym spôsobom sme priblížili deťom základné
fyzikálne pojmy a ukázali im, že všetky prírodné javy
je možné vedecky vysvetliť. Žiaci zisťovali ,,prečo zavýja
vietor", pozorovali a skúmali pôsobenie magnetickej sily
na rôzne predmety, zistili čo sa skrýva v hodinách,
ako sa dá rozsvietiť žiarovka a spoznávali vlastnosti zrkadla.
Konkrétne problémové úlohy žiaci riešili na hodinách vecného
učenia, vlastivedy a pracovného vyučovania. O tom, že takéto
učenie sa im páčilo sa môžte presvedčiť aj vo  fotogalérii.


Späť hore