O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže „Park očami

detí“, ktorú  pri príležitosti slávnostného ranžirungu organizuje

občianské združenie Park Topoľčianky. Súťaže sa zúčastnilo 110

výtvarných prác z piatich základných škôl. Cena poroty s diplomom

a vecnou cenou bola udelená Marekovi Matovi, žiakovi  3.ročníka,

elokovaných tried v Čani.  Poďakovanie patrí aj ostatným žiakom

za účasť a pekné výtvarné práce.   Srdečne gratulujeme.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Je to čas

povedať im, ako ich máme radi a čo pre nás znamenajú. Aj tento rok

usporiadal OU Ždaňa v spolupráci so školami obce pre všetky mamky

kultúrne posedenie s pestrým programom. Žiaci našej školy poďakovali

mamkám za ich lásku a trpezlivosť pásmom piesní a básní, za ktorí zožali

veľký potlesk. Program so žiakmi nacvi čili  Bc. Jano, Mgr. Žuková, Mgr.

Svat Mgr. Meštellérová.

 

Odbor školstva Okresného úradu Košice a Spojená škola internátna

Spišské Vlachy dňa 29.4.2015 usporiadali krajskú súťaž v ľudovom

speve. Našu školu reprezentovali Jozef Jano z 3. C triedy, ktorý sa

v 1.kategórií umiestnil na 3. mieste a Patrícia Janová žiačka 7.A triedy

sa v 2. kategórií umiestnila na 2. mieste. Hudobný doprovod a nácvik piesní

zabezpečil Bc. František Jano. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Späť hore