O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiaci našej Praktickej školy Julo
Kora a Andrea Buková sa 8.novembra
zúčastnili krajskej súťaže " Čaro hliny"
v Trebišove. Súťažnou úlohou bolo
tvarovanie keramického výrobku
z valčekov. Spomedzi 8 dvojčlenných
družstiev obsadili krásne 3. miesto.
Žiakom a ich vyučujúcej PaedDr.
Ivete Kajlovej srdečne blahoželáme.

Dňa 8. novembra sa žiaci našej školy
zúčastnili výchovného koncertu, ktorý
bol zameraný na vzťah človeka a prírody
ako aj na výchovu a budúcnosť tohto
vzťahu. Hravou formou – prostredníctvom
hraných scénok, do ktorých sa aktívne
zapájali žiaci – sa naučili čo, ako a prečo
separovať, ako udržiavať krehkú rovnováhu
medzi človekom, jeho potrebami a prírodou.
Dozvedeli sa, aká dôležitá je ochrana zdravia,
vzduchu, vody, taktiež výhody separácie
odpadu a jeho následnej recyklácie.

V škole sa rozliehala strašidelná hudba.
Čarodejnice, strašidlá , duchovia a pavúky
ovládli našu školu... a strašili našich žiakov!
Ale i naše učiteľky! Dokonca jedna
z čarodejníc požiadala žiakov o pomoc pri 
príprave čarodejníckych receptov.
Po zvládnutí ťažkých receptov nasledovalo
súťaženie, ktoré sa konalo v spolupráci
s Komunitným centrom v Čani. Žiaci súťažili
v niekoľkých disciplínach: preliezanie cez
kruhy, výroba múmie z toaletného papiera,
hod  do koša a chôdza po papieroch.
Všetky disciplíny boli náročné, ale hlavne
zábavné.  Smiech , ktorý ich sprevádzal bol
toho dôkazom.Späť hore