O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Pod týmto názvom  zorganizovala Spojená škola
vo Vrbovom  celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov
so zdravotným  či iným znevýhodnením. Do súťaže sme
zaslali 3 výtvarné práce na tému „Všetko, čo mám rád“. 
Žiak našej školy elokovaných tried v Čani  Marek
Červeňák získal 2. miesto za výtvarnú prácu pod názvom
„Rybári“ v kategórii starších žiakov. Dňa 16.4.2019 sa
v priestoroch Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom na ul.
Beňovského 358/100 uskutočnila vernisáž spojená
so slávnostným vyhodnotením. Žiakovi srdečne blahoželáme.
Biblia očami detí a mládeže 2018/2019

V mesiaci apríli 2019 prebehlo diecézne kolo výtvarnej
súťaže, ktoré zabezpečilo Katolícke pedagogické a 
katechetické centrum, n.o. Téma na školský rok 2018/2019
bola: Starý zákon Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon:
Evanjelium podľa Matúša. Spoločná téma: Vernosť Pánovi.
V diecéznom kole získali ocenenia žiaci elokovaných tried
v Čani Lucia Gažiová 2.miesto a Ondrej Vaszily 3.miesto
za prácu „Búrka na jazere“ v kategórii 8.A – špeciálnych
škôl pre žiakov s MP. Žiakom srdečne blahoželáme.

 

 

Pre pôstne obdobie je  charakteristická
krížová cesta. Ňou si pripomíname utrpenie
Ježiša Krista, ktoré pretrpel aby bol
spasený každý človek. Dňa 15.4. 2019 sme
Krížovú cestu absolvovali v miestnom
rímskokatolíckom kostole v Čani. Žiaci s učiteľmi
sa na to zodpovedne pripravili. Oprášili už
naučené pôstne piesne a naučili sa  jednu novú.
Hudobný doprovod zabezpečil Mgr. F. Jano.
 K štrnástim zastaveniam sa žiaci naučili modlitby.
Do krížovej cesty sa zapojili všetci žiaci či už
čítaním, spievaním alebo nesením kríža, či
zapálených sviec pri presune k jednotlivým
zastaveniam.  Na záver udelil  požehnanie všetkým 
zúčastneným duchovný otec  Marcel Puškáš.

Tento zvyk má korene v predkresťanskom období,
keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené
sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám
pripisovali aj striedanie ročných období .
Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli,
aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo
upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej
do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom
k potoku. Pri brehu ju zapálili a hodili do vôd rieky.
Verili, že tak vyženú z obce choroby, smrť, urýchlia
odchod zimy.
Tradície, zvyky a ich dodržiavanie je čoraz dôležitejšou
súčasťou nášho života, hlavne v tejto uponáhľanej dobe.
Žiaci spolu s učiteľmi zhotovili Morenu a so spevom ju niesli
k rieke. Na brehu Morenu vyzliekli, zapálili a hodili do vody.

                                          Vyniesli sme Morenu zo vsi,
                                          priniesli sme nový máj do vsi.
Späť hore