O škole

Spojená škola internátna Ždaňa


Spojená základná škola v Spišskej Novej Vsi
vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov špeciálnych
škôl. Do 
súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy.
Žiaci vytvárali práce na tieto témy:

1. Kráľovná bielych tenisiek
2. Na čerešne boli sme
3. Holubička
4. Farbičky, čarbičky
5. Nad jazerom veľká búrka
Vyhodnotenie sa uskutočnilo 10.4.2019. Žiačka
Adriana Janová z elokovaných tried v Čani získala

3.miesto za výtvarnú prácu pod názvom „Nad jazerom
veľká búrka“, za čo jej srdečne gratulujeme.


Pod týmto názvom  zorganizovala Spojená škola
vo Vrbovom  celoslovenskú výtvarnú súťaž pre žiakov
so zdravotným  či iným znevýhodnením. Do súťaže sme
zaslali 3 výtvarné práce na tému „Všetko, čo mám rád“. 
Žiak našej školy elokovaných tried v Čani  Marek
Červeňák získal 2. miesto za výtvarnú prácu pod názvom
„Rybári“ v kategórii starších žiakov. Dňa 16.4.2019 sa
v priestoroch Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom na ul.
Beňovského 358/100 uskutočnila vernisáž spojená
so slávnostným vyhodnotením. Žiakovi srdečne blahoželáme.
Biblia očami detí a mládeže 2018/2019

V mesiaci apríli 2019 prebehlo diecézne kolo výtvarnej
súťaže, ktoré zabezpečilo Katolícke pedagogické a 
katechetické centrum, n.o. Téma na školský rok 2018/2019
bola: Starý zákon Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon:
Evanjelium podľa Matúša. Spoločná téma: Vernosť Pánovi.
V diecéznom kole získali ocenenia žiaci elokovaných tried
v Čani Lucia Gažiová 2.miesto a Ondrej Vaszily 3.miesto
za prácu „Búrka na jazere“ v kategórii 8.A – špeciálnych
škôl pre žiakov s MP. Žiakom srdečne blahoželáme.

 

 

Pre pôstne obdobie je  charakteristická
krížová cesta. Ňou si pripomíname utrpenie
Ježiša Krista, ktoré pretrpel aby bol
spasený každý človek. Dňa 15.4. 2019 sme
Krížovú cestu absolvovali v miestnom
rímskokatolíckom kostole v Čani. Žiaci s učiteľmi
sa na to zodpovedne pripravili. Oprášili už
naučené pôstne piesne a naučili sa  jednu novú.
Hudobný doprovod zabezpečil Mgr. F. Jano.
 K štrnástim zastaveniam sa žiaci naučili modlitby.
Do krížovej cesty sa zapojili všetci žiaci či už
čítaním, spievaním alebo nesením kríža, či
zapálených sviec pri presune k jednotlivým
zastaveniam.  Na záver udelil  požehnanie všetkým 
zúčastneným duchovný otec  Marcel Puškáš.

Späť hore