O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Riaditeľstvo SŠI v Ždani oznamuje žiakom a rodičom PŠI
v Ždani, že sa na základe rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR od pondelka 16. 11. 2020 obnovuje
školské vyučovanie aj  pre žiakov praktickej školy.   Viac...
V pondelok pri nástupe do školy sú žiaci povinní predložiť
,,Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti".

Vyučovanie v ŠMŠI a ŠZŠI var. A,B a C prebieha v bežnom
režime.

Vstup do budovy školy  a pohyb v priestoroch školy podlieha
 príslušným nariadeniam   Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a usmerneniam MŠVVaŠ SR.

                                              vedenie školy

Aj v tejto ťažkej dobe si žiaci popoludňajšej
zmeny v Čani pripravili aktivitu k Svetovému dňu
ochrany zvierat. Hoci za zmenených podmienok
(každá trieda osobitne) si deti pozreli smutnú
prezentáciu o týraných zvieratkách, ktorú pre
ne pripravila pani učiteľka Kissová. Aby to nebolo
iba o smutných veciach, účastníci sa pohrali s obrázkami
zvierat a prezentovali svoje vedomosti o jednotlivých
druhoch. V závere si vymaľovali obrázky s danou tematikou.


V dňoch  15. až 19. októbra sa v rámci  európskych
dní uskutočnili na našej škole besedy spojené so súťažami.
V prezentácii sa žiaci jednotlivých tried zo Ždane a 
EP v Čani oboznámili s históriou a významom EÚ, zopakovali
si názvy jednotlivých členských štátov, porovnávali  počty
obyvateľov aj rozlohu územia, oboznámili sa s hymnou EÚ,
ale hlavne si pripomenuli význam EÚ pre Slovensko. 
Po prezentácii si žiaci zasúťažili. V Milujem Európu
 preukázali svoje zdatnosti, vedomosti a šikovnosť.
Na záver si v osemsmerovke zopakovali názvy všetkých
27. členských štátov. Za svoju aktivitu a vedomosti si
vyslúžili potlesk a sladkú odmenu.


 

Späť hore