O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Do tretice všetko dobré...
V tomto duchu nastupovali naši žiaci do ďalšieho ročníka
stolnotenisového turnaja, organizovaného Spojenou
školou Veľké Kapušany, ktorý sa konal 23. mája na danej
škole. 
Ich poctivá a svedomitá príprava priniesla
ovocie a  v hojnej konkurencii si priniesli 3. umiestnenia.
V kategórii žiačok  sa na 1. mieste umiestnila Adriana
Horváthová, 3. miesto si vybojovala Ivana Badžová a
za chlapcov našu školu reprezentoval Róbert Gaži,
ktorý sa umiestnil na 3. mieste v kategórii žiakov.
Hráčom  a ich trénerovi  
ZRŠ Mgr. Jozefovi Bestercimu
srdečne blahoželáme.


Žiaci elokovaných tried z Čane sa 18. mája  zúčastnili
letného účelového cvičenia. Navštívili sme záchranársky
a hasičský zbor kde si žiaci upevnili základné vedomosti
o ochrane  života a zdravia. Nadobudli praktické zručnosti
v orientácii v teréne a zakladanie ohňa v prírode. 


 "Mamy sú predĺžené ruky anjelov" 

" Najkrajší šperk, ktorý môžeš mať okolo
svojho hrdla sú ruky tvojej mamičky".  

V duchu týchto, ale aj iných citátov si deti
doobedňajšej zmeny v Čani, spolu so svojimi pani
učiteľkami pripomenuli históriu druhej májovej
nedele, ktorá je venovaná všetkým matkám.
Po rôznych vedomostných aktivitách pripravili
v rámci tvorivých dielní krásne darčeky pre svoje
mamičky. 


Späť hore