O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Prechodné obdobie medzi zimou a jarou
tvoria fašiangy, ktoré však nemajú pevný
termín. Označuje sa nimi celé obdobie
od Troch kráľov do Popolcovej stredy...

Tieto informácie a ešte niečo naviac
z histórie fašiangov 
sa žiaci dozvedeli
v ,,predvečer" sviatku všetkých
zamilovaných - Valentína, na spoločnom
stretnutí žiakov a učiteľov.
Okrem  zaujímavej prezentácie o fašiangoch 
a ,,Dňa zamilovaných" si žiaci vymenili
,,valentínky" a ukázali splnené úlohy
s danou tématikou, ktoré riešili na vyučovaní. 


Dňa 24. januára si žiaci našej školy
pripomenuli Medzinárodný deň
komplimentov a ich zakladateľky.
V rámci prednášky spojenej s besedou
a zábavnými aktivitami v skupinách si
žiaci objasnili pojem a význam komplimentov
v každodennom styku s kamarátmi, priateľmi,
rodinou, známymi a celým širokým okolím.
Diskutovaním a prezentovaním vlastných
názorov a postojov žiaci dospeli k záveru,
že úprimne  adresované  a vyjadrené
komplimenty podvihnú každému náladu,
sebavedomie a zároveň prispievajú
k upevňovaniu zdravých medziľudských vzťahov.

V stredu  29.1.2020  sme  si  na  našej 
škole  pripomenuli  75.  výročie  oslobodenia
koncentračného  tábora  Auschwitz-Birkenau. 
Žiakom  sme tému  holokaustu  predstavili
prezentáciou,  v  ktorej  sme  sa  venovali
transportu, životným podmienkam a nezmyselnému 

v
yvražďovaniu väzňov v koncentračných  táboroch.  
Akciu pripravila Mgr. Fogarašová.Späť hore