O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

48.ročník MDVV LIDICE sa uskutočnil ešte
minulý školský rok. Do súťaže bolo zapojených
1617 účastníkov zo 78 štátov. Zaslaných  bolo
22216 výtvarných prác. Pre pandémiu  COVID 19
došlo k vyhláseniu výsledkov až v týchto dňoch.
K oceneným , patrí aj  práca nášho žiaka Šefana
Zupku, ktorý  získal Čestné uznanie  v technike
maľba a kresba na tému Krajina.
Srdečne gratulujeme.

Ako má vyzerať spolužitie v škole a v rodine,
aké sú práva a povinnosti detí  si 
žiaci našej školy   
priblížili 23. novembra  
na prednáške, ktorej
nosnou  témou bol ,, Svetový deň prevencie
týrania a zneužívania detí
." 
O tom, že  žiakov 

téma zaujala svedčil aj bohatý komentár a búrlivá
diskusia, ktorá priniesla množstvo zaujímavých
podnetov pre ďalšiu pedagogickú prácu.
Dňa 10.11. 2020 sme si prednáškou pripomenuli výročie
Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu.
V rámci prednášky sme si pripomenuli smutnú Krištáľovú
noc z 9. na 10. novembra v roku 1933 v Nemecku, besnenie
nacistickej mašinérie a jej hroznú ideológiu.

Žiaci si osvojili pojmy fašizmus, antisemitizmus, holokaust,
rasizmus, xenofóbiu, žiaci vlastnými aktivitami v skupinách
tvorili protipól uvedených diktátorských praktík ako rešpekt,
úcta, mier a pod. Samotná prednáška doplnená fotografiami
zaujala žiakov a splnila svoj očakávaný výkon a výsledok.


Späť hore