O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

 

Dňa 13. 04. 2016 sa uskutočnil  XI. ročník krajského kola
Košického kraja súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy
špeciálnych základných škôl v Spišskej Novej Vsi, v ktorej nás
reprezentovali žiačky  Mária Miková /5. ročník/ v II. kategórii
v prednese poézie získala 3. miesto a Adriana Horváthová /4. ročník/
v II. kategórii v prednese prózy bez umiestnenia. Za ich účasť,
vynaloženú prácu a chuť reprezentovať školu patrí uznanie aj ich
pani učiteľkám.  Súčasťou súťaže je aj výtvarná časť, kde sme
taktiež získali ocenenia: 1. miesto Ladislav Čeveňák žiak 9. ročníka
v téme: Zázraky Pána Ježiša a 3. miesto Helena Žigová žiačka 5.
ročníka v téme: Hudobná fantázia. Srdečne blahoželáme!!!


Po zime zas prišla jar, slnko už má teplú tvár.
Budú kvety, zvieratká, vstáva spiaca záhradka.

Jar je obdobie veľkého upratovania. Len čo vykuklo slniečko a zem trocha
vyschla, vyzbrojení motykami, hrabličkami a hlavne  chuťou  sme sa aj my
v škole  pustili do  boja proti burine v našej školskej záhrade. Rozdelili
sme záhony, pripravili hriadky, vysiali zeleninu, vysadili zemiaky, vyhrabali
sad a v skleníkoch sa už udomácňujú priesady  papriky. A že  máme byť
na čo hrdí, svedčia aj obrázky vo fotogalérii. Už  teraz sa tešíme na úrodu.
Za odborné práce patrí poďakovanie aj naším školníkom.


Hovorí sa, že apríl je mesiac bezpečnosti.  Máme pri tom na mysli
najmä bezpečnosť v cestnej premávke, či už ako chodec, alebo
ako cyklista.  A tak podporujúc túto myšlienku sme sa rozhodli
zaujímavými aktivitami precvičiť poznatky našich žiakov o pravidlách
cestnej premávky. Hravou formou vyhľadávali a spoznávali dopravné
prostriedky a dopravné značky. Plné súťaživosti „hľadali“ Kráľa
dopravného pexesa aj pomocou interaktívnej tabule. Žiaci pracovali
usilovne a úlohy splnili na  jednotku. Preto každé družstvo, dieťa, bolo
odmenené dobrým pocitom, že sa niečo naučilo a teraz už len záleží
od nich, ako získané skúsenosti  uplatnia v praxi.   

  

 

Späť hore