O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 15.3. zavítali do našej školy dvaja  hudobníci
a záchranár  z organizácie  občianskeho združenia
„Škola života“  , ktorí našim žiakom prostredníctvom
skladieb z ich tvorby predstavili  program s názvom
„ Prvá pomoc“. Program bol zameraný na základne
informácie ako privolať správne záchrannú službu,
aké dôležité čísla musíme poznať, vykonanie masáže
srdca a umelého dýchania. Žiaci boli aktívne zapájaní
do program kde si jednotlivé situácie mohli aj  vyskúšať.  


Dňa 17.3.2017 sme si pripomenuli Európsky deň obetí
zločinu, ktorý tohto roku pripadol na 22.2. 2017.
Formou prednášky pán učiteľ Svat vysvetľoval žiakom
pojmy ako sú „OBEŤ, ZLOČIN, NÁSILIE, DOBRO, ZLO“,
formou príkladov reálnych situácii, ktoré nastávajú v škole,
na ulici i doma.Súčasťou prednášky boli dve scénky, ktoré
zahrali učitelia a žiaci školy. Motívom scénok boli šikana a
domáce násilie. Žiaci mali možnosť v reálnom spracovaní
scénok vidieť, s akou formou násilia sa môžu stretnúť v škole
i doma a následne to odsúdiť. Poďakovanie za predvedené
výkony patrí “hercom“:

Kristián Šaňa (žiak)
Pavol Dávid (žiak)
Patrik Tulej (žiak)
Monika Tóthová (učiteľka)
Severín Gonci (učiteľ)

Snáď sme aspoň trochu prispeli k rozlišovaniu, čo je správne
a čo nie.

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne
obdobím  karnevalov. Ten sa na našej škole konal
24. februára 2017. Karnevalovým maskám nechýbala
kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie
rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Výroba niektorých
masiek bola náročnejšia, preto poďakovanie patrí aj 
triednym učiteľom.  V priestoroch školy sa šíril smiech
a radosť.  Po vyhodnotení masiek nasledovala diskotéka,
na ktorej sa žiaci dosýtosti vytancovali a zasúťažili si.
Karnevalom v škole sme zavŕšili čas veselosti a
pripravili sme sa na blížiace sa pôstne obdobie, ktoré
potrvá až do príchodu veľkonočných sviatkov.


Späť hore