O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V piatok 24.11.2017  v rámci týždňa boja proti drogám
a fajčeniu navštívili  žiaci 
našej školy  Verejnú knižnicu
Jána Bocatia v Košiciach, kde sa okrem oboznámenia

s fungovaním knižnice  zúčastnili prednášky na danú tému
a mali 
možnosť dozvedieť priamo od odborníkov
o škodlivosti fajčenia a omamných látok.  Prednáška

bola spojená s možnosťou - otestovať si pomocou prístroja
svoj dych, čo žiakov veľmi 
zaujalo a zachovalo v nich pocit,
že svoje zdravie si máme čo najlepšie chrániť.

Vlasy sú pre každú ženu korunou krásy........
týmito slovami a  prezentáciou   privítala Mgr. Eva  Žuková 
žiačky, ktoré sa prihlásili do  súťaže pri vytváraní  kreatívnych
účesov.Praktická  škola sa 29. 11. 2017 premenila na kadernícky
salón, v ktorom dievčatá dokázali , že sú nielen šikovné a zručné,
ale aj súťaživé. Či už ide o slávnostnú udalosť, alebo bežný deň
v našom živote, chceme jednoducho dobre vyzerať. Vďaka šikovnosti
svojich rúk i fantázie   vytvorili  krásne estetické  účesy.  Hlavnou
myšlienkou tejto súťaže bolo poukázať  nato, že starostlivosť o vlasy
tvorí dôležitú súčasť hygienických návykov .


Vzbudiť záujem o literatúru sa  na našej škole
snažíme aj zapojením do rôznych projektov.
Jeden  z nich  prebiehal v mesiacoch september
až november a jeho výstupom bola výroby a výmena
záložiek do kníh s partnerskou školou.  Žiaci  boli
inšpirovaní príbehmi,  ktoré si čítali spoločne
v triedach s triednymi učiteľmi. Záložky vyrábali
na hodinách pracovného vyučovania, kde ukázali
svoju zručnosť a fantáziu. Výsledkom ich spoločnej
práce bolo vytvorenie krásnej výzdoby.Späť hore