O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Matematika - hrou, prečo nie. Veď aj počítanie
môže byť zábavné. A práve taký bol tretí ročník
interaktívnej matematickej olympiády (IMO),
ktorý sa uskutočnil 15.06.2016 v priestoroch
elokovaného pracoviska v Čani. Hlavným cieľom
súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o matematiku,
zdokonaliť ich logické myslenie a ukázať deťom,
že matematika môže byť zábavná a netreba sa jej báť.
Príťažlivosť spočívala v tom, že úlohy zamerané
na matematický úsudok, žiaci riešili na počítačoch
a tabletoch. Úlohy si vyžadovali istú dávku invencie
a dôvtipu.
Svoje matematické schopnosti a zručnosti si porovnali
žiaci v štyroch kategóriách. Spolu sa zúčastnilo 30
žiakov. Na každého žiaka čakali 4 matematické úlohy,
ktoré boli zamerané na základné matematické operácie.
Vyhrali všetci, už len tým, že prekonali strach z nového
a nepoznaného a najlepšia trojica získala krásne ocenenie.
Všetkým gratulujeme a sme presvedčení, že si zaslúžia
výbornú známku od učiteľov matematiky. Tešíme na našich
matematikov na budúci školský rok.

 1. kategória
 2. miesto­ -   Frederika Turtáková, 2. B
 3. miesto -   Richard Vaszily, 2. B
 4. miesto -   Simona Pohlodková, 2. B
 5. kategória
 6. miesto – Vanesa Zupková, 3. B
 7. miesto – Sofia Juhaszová, 3. A
 8. miesto – Lucia Lončáková, 3. B

III.kategória

 1. miesto – Emil Jano, 4. C
 2. miesto – Kevin Turták, 4. C
 3. miesto – Vanesa Turková, 4. B

IV.kategória

 1. miesto – Patrik Pohlodko, TVB 3
 2. miesto – Klaudia Túrová, TVB 3
 3. miesto – Kristina Gažiová, TVB 3

 

 

 

Každoročne naša škola organizuje pre rodičov a pedagógov
otvorenú hodinu. Nebolo tomu ináč ani tento školský rok.
Trieda 4.B so svojou triednou pani učiteľkou Mgr. Scirankovou
pripravila otvorenú hodinu zo SJ na tému „Druhy viet“. Žiaci
začali vyučovaciu hodinu pesničkou „Bodka, otáznik, výkričník“,
ktorá ich uviedla do sveta znamienok používaných na konci vety.
Svoje vedomosti a zručnosti predviedli aj pri práci s interaktívnou
tabuľou, kde písali vety, posúvali správne znamienko na koniec vety,
čiarou priraďovali správne odpovede na otázky. Na prácu vo
dvojiciach si najprv museli vytiahnuť čísla z čarodejníckeho
klobúka, ku ktorému následne priraďovali slovo podľa počtu slabík.
Zaujímavé bolo pozorovať aj prácu v skupinách, kde žiaci mohli
ukázať svoje vedomosti a zručnosti pri strihaní, skladaní a lepení
slov do viet. Záver hodiny spestrili hrou PUZZLE, ktorú si zahrali
na interaktívnej tabuli. Farebným výkričníkom, ktorý im vznikol
ukončili otvorenú hodinu SJ a takto ukázali, že aj práca s druhmi
viet môže byť zaujímavá, pestrá a zábavná.

V tomto školskom roku prebehol 19.ročník celoslovenskej 
a 12.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže „Szabóov
grafický Lučenec“ s podtitulom „TANEC“. 16.6.2016 bolo
vyhodnotenie výtvarných prác  v Novohradskom múzeu a galérii
v Lučenci, kde bola aj vernisáž výstavy týchto diel, ktorá potrvá
do 30.6.2016. Zároveň na vernisáži bola vyhlásená téma budúceho
ročníka s podtitulom „Hračky“.  Do súťaže sa zapojili žiaci našej
školy. V III. kategórii sa na 3. mieste umiestnil  Ladislav Červe-
ňák, žiak 4.C triedy elokovaných tried v Čani, ktorý si prevzal
diplom s vecnou cenou za výtvarné dielo pod názvom „Krasokor-
čuľovanie“. Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili patrí
pochvala a vďaka za úsilie a snahu reprezentovať našu školu.


Späť hore