O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

„... A zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár...“

Stredná umelecká škola v Kežmarku vyhlásila
výtvarnú súťaž na tému „Moje (ne)istoty“. Pri
spracovaní témy sa žiaci zamýšľali nad istotami
a neistotami v živote a tým aj hľadaniu vlastnej
identity cez umenie. V kategórii  A1 ZŠ pre žiakov
od 11 do 15 rokov získal Čestné uznanie žiak 7. B
triedy ZDENKO ČERVEŇÁK s názvom práce
„Moja budúcnosť“.
Ocenenému žiakovi blahoželáme. 

Súkromné etnografické múzeum HUMNO
v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
a Dom Matice slovenskej v Košiciach vyhlásili
výtvarnú súťaž, ktorej témou bolo spracovanie
slovenského ľudového ornamentu v ľubovoľnej
výtvarnej technike. Do súťaže sa zapojilo 58 škôl,
bolo zaslaných 808 prác od 587 účastníkov. Na
otvorenie výstavy víťazných prác 9. ročníka
súťaže dňa 2. 5. 2019 boli pozvaní 2 naši žiaci - 
SÁRA  DANIOVÁ – získala Cenu SE Múzea
HUMNO a Milan Mata – získal Čestné uznanie.
Víťazom srdečne gratulujeme.

 

Katolícke pedagogické a katechetické centrum
vyhlásilo celoštátnu súťaž pod názvom „Biblia
očami detí a mládeže“, ktorej predmetom boli
knihy Rút, Prvá kniha kráľov a Matúšovo evanjelium. 
Zo 158 výtvarných prác boli z každej kategórie
vyhodnotené 3 najlepšie, ktoré postupujú
do celoslovenského kola. Žiak našej školy JAKUB
STANISLAV získal krásne 1. miesto v diecéznom
kole výtvarnej súťaže   na tému „Evanjelium podľa
Matúša“ časť 1. – Rodokmeň Ježiša Krista, jeho
narodenie a detstvo (Mt 1-2).  Jakubovi srdečne
gratulujeme.

Späť hore