O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

V dňoch od 05.11.2017 do 10.11.2017 sa 6 žiaci
+ doprovod ( učiteľ + vychovávateľ) našej školy
zúčastnili workshopu našej partnerskej školy v Ostrave,
ktorý bol zameraný na komunikáciu. Workshop je
súčasťou ďalšieho mobilitného stretnutia, v poradí
tretieho, programu Erasmus + projektu: „Stay in
school your job will be cool“ / viac.../


 

Tma, rozsvietené tekvice, pišťanie, strach, dokonca
aj plač, ktorý nakoniec vystriedal úsmev a smiech.
O túto atmosféru sa postarali „ozajstné“ bosorky
a duchovia v prevedení žiakov 4. A triedy v Čani.
Po prezentácii o pôvode tohto sviatku a jeho
prepojením s kresťanským Sviatkom všetkých
svätých a Pamiatkou zosnulých sa deti pod vedením
svojich triednych učiteliek venovali projektovému
vyučovaniu zameranému na túto tematiku. Posledná
vyučovacia hodina sa vyvíjala v duchu preverovania
si vedomostí a individuálnej tvorivosti. Žiaci využili
svoje osobné zručnosti k zhotovovaniu rôznych
symbolov tohto sviatku. Takto vznikli strašidielka,
netopiere, tekvice a bosorky, ktorými ozdobili spoločnú
nástenku.

Dňa 27.októbra  sa žiaci elokovaných tried v Čani
stretli na detskej sv. omši v miestnom kostole.
Na túto udalosť sa pripravovali so svojimi učiteľmi
počas celého týždňa.  Nacvičili detské kresťanské
piesne, pripravili prosby, ktoré sa naučili naspamäť.
Učiteľky pripravili  obetné dary, ktoré žiaci priniesli
na oltár. Svätú omšu odslúžil pán kaplán. V kázni  
vysvetlil  úkony svätej omše.   Poučil žiakov kde sa
čo v kostole nachádza, aký má význam.  Svätá omša
bola ukončená požehnaním  prítomných. Na záver sme
sa spoločne odfotografovali  a s dobrým pocitom sme
ukončili posledný  pracovný  deň pred jesennými prázdninami.

Späť hore