O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiačky PŠ  Alexandra Janová a Nikola  Balogová 
sa zúčastnili   11. ročníka  športovo – výtvarného
podujatia  „ O pohár  Martina  Záhradníka“, ktorý
organizovala Spojená škola Alejová 6 v Košiciach. 
Podujatie sa  uskutočnilo 17. 5. 2018 za osobnej
účasti Martina Záhradníka. Súťažilo sa v disciplínach:
Futbalový zápas, Aerobic cvičenie, Hod na cieľ
tenisovými loptičkami, Jednoduchá prekážková
dráha a Kreslenie na tému „ Košice Európske mesto
kultúry 2018.“ Víťazmi boli všetci zúčastnení, domov
sme si doniesli diplom, pohár a loptu.


10. mája  2018 prebehol na našej škole Metodický deň
organizovaný Okresným úradom Košice - odborom školstva
pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
škôl a školských zariadení vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. 

Ako lektori vystúpili: Mgr. Sonogová, ktorá spolu s Ing.
Mikulaškom teoreticky aj prakticky na otvorenej hodine
priblížili učiteľom výučbu mentálnej aritmetiky programom
AMAKids. Slovenskému jazyku a literatúre  sa venovali
Mgr. Zámbory prezentáciou a praktickými ukážkami
z vyučovania ,, Aktivizujúce metódy na hodinách Slovenského
jazyka a literatúry"  a Mgr. Sonogová prezentáciou a ukážkami
z hodiny,,Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní."
Po obedňajšej prestávke si prítomní pedagógovia vyskúšali prácu 
v hrnčiarskej dielni a na tkáčskom stave za odborného  dozoru
Mgr. Tóthovej a Bc. Kurucovej.

Že metodický deň bol prínosom pre prácu špec. pedagóga  potvrdilo 
33 prítomných  pedagógov zo  ŠZŠ Rovníková Košice a kolegovia
zo Ždane aj v dotazníku a diskusii.

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu
z najdôležitejších  zložiek ľudskej výživy
a zvlášť v detskom veku.  Z tohto dôvodu,
sme si  dňa 16. 5. 2018 prezentáciou, aktivitami
a kvízom pripomenuli Medzinárodný deň mlieka.
 Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie
o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame
konzumácie mlieka. Aktivity sa žiakom veľmi
páčili, a preto sme si spoločne zaželali NA
ZDRAVIE a DOBRÚ CHUŤ ku konzumovaniu
mlieka a mliečnych výrobkov.

Späť hore