O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

10. mája  2018 prebehol na našej škole Metodický deň
organizovaný Okresným úradom Košice - odborom školstva
pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
škôl a školských zariadení vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. 

Ako lektori vystúpili: Mgr. Sonogová, ktorá spolu s Ing.
Mikulaškom teoreticky aj prakticky na otvorenej hodine
priblížili učiteľom výučbu mentálnej aritmetiky programom
AMAKids. Slovenskému jazyku a literatúre  sa venovali
Mgr. Zámbory prezentáciou a praktickými ukážkami
z vyučovania ,, Aktivizujúce metódy na hodinách Slovenského
jazyka a literatúry"  a Mgr. Sonogová prezentáciou a ukážkami
z hodiny,,Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní."
Po obedňajšej prestávke si prítomní pedagógovia vyskúšali prácu 
v hrnčiarskej dielni a na tkáčskom stave za odborného  dozoru
Mgr. Tóthovej a Bc. Kurucovej.

Že metodický deň bol prínosom pre prácu špec. pedagóga  potvrdilo 
33 prítomných  pedagógov zo  ŠZŠ Rovníková Košice a kolegovia
zo Ždane aj v dotazníku a diskusii.

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu
z najdôležitejších  zložiek ľudskej výživy
a zvlášť v detskom veku.  Z tohto dôvodu,
sme si  dňa 16. 5. 2018 prezentáciou, aktivitami
a kvízom pripomenuli Medzinárodný deň mlieka.
 Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie
o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame
konzumácie mlieka. Aktivity sa žiakom veľmi
páčili, a preto sme si spoločne zaželali NA
ZDRAVIE a DOBRÚ CHUŤ ku konzumovaniu
mlieka a mliečnych výrobkov.

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila
do XIII. ročníka výtvarnej súťaže GAŇOVA  
TARNAVA 2018.  Žiačka Darina JANOVÁ svojou
prácou na tému  "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" získala
krásne  1. miesto a Ivana TULEJOVÁ prácou
na tému "Čičmany" obsadila 3. miesto. Oceneným
žiačkam srdečne blahoželáme.  V sprievodnej
akcii krajskej súťaže v prednese  poézie a prózy
našu školu reprezentovali Adriana HORVÁTHOVÁ
a Roman KAPURA:

Späť hore