O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
zorganizovalo celoslovenskú súťaž pod názvom
„Biblia očami detí a mládeže“. Súťaž bola
zameraná na zobrazenie Biblie z pohľadu duše
dieťaťa a mladého človeka. Súťažiaci pracovali
na dané témy: Genezis 1 – 11, Kniha Sudcov,
Kniha proroka Daniela 1 – 6 a 13 – 14, List
Efezanom.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej
školy. V kategórii 8 A sa výtvarná práca  žiačky
Vanesy Zupkovej z elokovaných tried z Čane
na tému Kniha proroka Daniela umiestnila na 1.
mieste.  Na 2. mieste sa umiestnila výtvarná
práca žiaka Pavla Jana zo Ždane na tému
Genezis 1-11. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

Pri príležitosti storočnice úmrtia cisára Františka Jozefa I.
sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili výstavy „VIRIBUS
UNITIS“ venovanej životu panovníka zákulisiu jeho vlády.Výstava
zachytáva aj rodinné tragédie Habsburgovcov a približuje návštevy
panovníka v Košiciach. Pri tejto prehliadke si prišli na svoje žiačky
a pani učiteľky pri prehliadke nádherných šiat cisárovnej Sisi.
Chlapcov zase zaujala výstava s názvom „Až na kov,“ pri ktorej
si mohli pozrieť novo inštalovanú expozíciu zbrojnice, ktorá bola
poškodená požiarom na hrade Krásna Hôrka. Výstavami si žiaci
obohatili svoje znalosti a poznatky z oblasti histórie.


Dňa 3. 5. 2017 prebehol na našej škole Metodický deň
za partici
pácie zriaďovateľa OÚ - odbor školstva
v Košiciach. Nosnou témou metodického dňa na našej škole
bol „Jazyk a komunikácia."
Ako lektori vystúpili: PhDr. Katarína Hadasová s prednáškou
na tému 
,,Predpoklad príčin vzniku porúch učenia", PaedDr.
 Slávka  Mačáková,  riaditeľka ETP Slovensko a Mgr. Vladka
Fortunová, ktoré priblížili činnosť a charakter danej organizácie
a odovzdali prítomným pedagógom svoje poznatky s Feuersteinovej
metódy  vzdelávania   v podmienkach špeciálnej školy.  
O
 metódach  a  formách  vo  vyučovaní  slovenského  jazyka a
literatúry na špeciálnej škole spolu s praktickými ukážkami
práce v ŠZŠI Ždaňa referovala   Mgr. Miriam Zámbory a na záver
prezentovala ukážky praktickej realizácie projektového vyučovania    
 v edukačnom procese primárneho vzdelávania: ,, V krajine
 písmenkovo“
Mgr. Natália Sonogová.
Pre 32 špeciálnych pedagógov zo škôl Košického kraja, 
ktorí sa metodického dňa zúčastnili, bol tento deň prínosom pre
ich prácu,  čo vyjadrili aj v dotazníku.

 

 

 

 

 

 

 
Späť hore