O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Ako má vyzerať spolužitie v škole a v rodine si
žiaci druhého stupňa  priblížili 28. novembra
na prednáške, ktorej nosnou  témou bol ,, Svetový
deň prevencie týrania a zneužívania detí
  a  Svetový
deň odstránenia násilia voči ženám
". Že žiakov táto
téma 
zaujala svedčí aj búrlivá diskusia, ktorá
prebiehala počas celej prezentácie. Záver patril
vyplneniu anonymného dotazníka, ktorého výsledky
poslúžia pre ďalšiu pedagogickú  prácu. 

Centrum voľného času  v Košiciach vyhlásilo
23. ročník výtvarnej súťaže na tému:
„Najkrajší sen“. Deti mali možnosť vyjadriť
najrôznejšími výtvarnými technikami svoje
želania, priania, túžby ale aj skutočne odsnívané
sny. Súťažilo sa v troch kategóriách. Do súťaže
bolo zaslaných 583 výtvarných prác. Slávnostná
vernisáž sa uskutočnila 19. 11. 2018 v priestoroch
elokovaného pracoviska Popradská 86, Košice.
Cenu poroty získali výtvarné práce našich žiakov:
Rastislav Jano – „Ja ako traktorista“ a Bartolomej
Jano -  „Sen o šťastnej rodine“.  
Víťazom srdečne blahoželáme.

Dňa 20.11. 2018 v elokovanom pracovisku v Čani
v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
sa uskutočnila beseda s príslušníkmi Obvodného
oddelenia Policajného zboru SR v Čani. Hlavnou
témou bolo záškoláctvo, práva a povinnosti žiakov
a ich zákonných zástupcov. Žiaci sa hravou formou
oboznámili s donucovacími prostriedkami, ktorí
niekedy musia byť použité príslušníkmi policajného
zboru v prípade porušovania zákona a antisociálneho
správania. Nebolo to zastrašovanie ale názorná ukážka.
Prisľúbená náprava, zo strany našich žiakov, potešila
pánov policajtov aj triedne učiteľky.


Späť hore