O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dnešný výchovný koncert- Veselé noty
sa niesol vo výbornej nálade. Účinkujúci
pre nás pripravili bohatý program
s pesničkami. Piesne boli zaspievané
v slovenskom i rómskom jazyku. Do programu
sa zapojili aj naši žiaci, ktorí  nám zaspievali
známe pesničky.


Prechodné obdobie medzi zimou a jarou
tvoria fašiangy, ktoré však nemajú pevný
termín. Označuje sa nimi celé obdobie
od Troch kráľov do Popolcovej stredy...

Tieto informácie a ešte niečo naviac
z histórie fašiangov 
sa žiaci dozvedeli
v ,,predvečer" sviatku všetkých
zamilovaných - Valentína, na spoločnom
stretnutí žiakov a učiteľov.
Okrem  zaujímavej prezentácie o fašiangoch 
a ,,Dňa zamilovaných" si žiaci vymenili
,,valentínky" a ukázali splnené úlohy
s danou tématikou, ktoré riešili na vyučovaní. 


Dňa 24. januára si žiaci našej školy
pripomenuli Medzinárodný deň
komplimentov a ich zakladateľky.
V rámci prednášky spojenej s besedou
a zábavnými aktivitami v skupinách si
žiaci objasnili pojem a význam komplimentov
v každodennom styku s kamarátmi, priateľmi,
rodinou, známymi a celým širokým okolím.
Diskutovaním a prezentovaním vlastných
názorov a postojov žiaci dospeli k záveru,
že úprimne  adresované  a vyjadrené
komplimenty podvihnú každému náladu,
sebavedomie a zároveň prispievajú
k upevňovaniu zdravých medziľudských vzťahov.

Späť hore