O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 3. 5. 2017 prebehol na našej škole Metodický deň
za partici
pácie zriaďovateľa OÚ - odbor školstva
v Košiciach. Nosnou témou metodického dňa na našej škole
bol „Jazyk a komunikácia."
Ako lektori vystúpili: PhDr. Katarína Hadasová s prednáškou
na tému 
,,Predpoklad príčin vzniku porúch učenia", PaedDr.
 Slávka  Mačáková,  riaditeľka ETP Slovensko a Mgr. Vladka
Fortunová, ktoré priblížili činnosť a charakter danej organizácie
a odovzdali prítomným pedagógom svoje poznatky s Feuersteinovej
metódy  vzdelávania   v podmienkach špeciálnej školy.  
O
 metódach  a  formách  vo  vyučovaní  slovenského  jazyka a
literatúry na špeciálnej škole spolu s praktickými ukážkami
práce v ŠZŠI Ždaňa referovala   Mgr. Miriam Zámbory a na záver
prezentovala ukážky praktickej realizácie projektového vyučovania    
 v edukačnom procese primárneho vzdelávania: ,, V krajine
 písmenkovo“
Mgr. Natália Sonogová.
Pre 32 špeciálnych pedagógov zo škôl Košického kraja, 
ktorí sa metodického dňa zúčastnili, bol tento deň prínosom pre
ich prácu,  čo vyjadrili aj v dotazníku.

 

 

 

 

 

 

 
Dňa 27.4.2017 sa naši dvaja žiaci - Patrik Jano
a Lívia Lončáková zúčastnili krajského kola speváckej
súťaže ľudových piesní v Spišských Vlachoch. Obidvaja
obsadili 3. miesto. Srdečne blahoželáme.
https://www.youtube.com/watch?v=IQWnnz8_nM0
 
20. apríla 2017 sa v Spojenej základnej škole v Moldave
nad Bodvou už po 7. krát konali Tvorivé dielne pre žiakov
špeciálnych základných škôl. V tomto roku boli zamerané
na prácu s vlnou. Zišli sa štyri družstvá, ktorých úlohou
bolo vytvoriť vtáčika z rôznych farieb vlny a pripraviť
mu pekné hniezdo. Bonusová úloha bola výzdoba srdiečka
ku blížiacemu sa sviatku mám. Žiaci sa do práce pustili
s chuťou a pracovali podľa poskytnutých pokynov a rád.
Svoje výrobky si zúčastnení odniesli domov. Z práce aj 
zo samotných výrobkov mali žiaci radosť.
Za účasť získali diplom a vecnú odmenu.

Späť hore