O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku...

Veľké ,,Ďakujeme mama" odznelo v KD Ždaňa  v nedeľu
14. mája, na Deň matiek. Žiaci  tunajších škôl, pod vedením
svojich pedagógov v spolupráci s OÚ pripravili krásny
kultúrny program básní, piesní a tancov  pre všetky mamky
a staré mamky.  

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
zorganizovalo celoslovenskú súťaž pod názvom
„Biblia očami detí a mládeže“. Súťaž bola
zameraná na zobrazenie Biblie z pohľadu duše
dieťaťa a mladého človeka. Súťažiaci pracovali
na dané témy: Genezis 1 – 11, Kniha Sudcov,
Kniha proroka Daniela 1 – 6 a 13 – 14, List
Efezanom.
Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej
školy. V kategórii 8 A sa výtvarná práca  žiačky
Vanesy Zupkovej z elokovaných tried z Čane
na tému Kniha proroka Daniela umiestnila na 1.
mieste.  Na 2. mieste sa umiestnila výtvarná
práca žiaka Pavla Jana zo Ždane na tému
Genezis 1-11. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

Pri príležitosti storočnice úmrtia cisára Františka Jozefa I.
sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili výstavy „VIRIBUS
UNITIS“ venovanej životu panovníka zákulisiu jeho vlády.Výstava
zachytáva aj rodinné tragédie Habsburgovcov a približuje návštevy
panovníka v Košiciach. Pri tejto prehliadke si prišli na svoje žiačky
a pani učiteľky pri prehliadke nádherných šiat cisárovnej Sisi.
Chlapcov zase zaujala výstava s názvom „Až na kov,“ pri ktorej
si mohli pozrieť novo inštalovanú expozíciu zbrojnice, ktorá bola
poškodená požiarom na hrade Krásna Hôrka. Výstavami si žiaci
obohatili svoje znalosti a poznatky z oblasti histórie.


Späť hore