O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiaci našej školy pod vedením PaedDr. Ivety Kajlovej
sa zapojili do 18. ročníka medzinárodnej výtvarnej
súťaže JOY OF EUROPE 2016, ktorú vyhlásilo mesto
Belehrad v Srbsku. Témou bolo 15 najkrajších slov pre
deti: Deti, Európa, Chlieb, Hry, Kniha, Láska, Matka, Mier,
Otec, Pieseň, Priateľstvo, Vták, Radosť, Sloboda, Slnko.
Súťažilo sa v 5. vekových kategóriách od 4 do 18 rokov.
Medzi súťažiacimi z Argentíny, Bulharska, Bieloruska,
Bosny  a Hercegoviny, Čiernej hory, Čiech, Grécka,
Chorvátska, Číny, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska a
Slovenska boli ocenení "Individuálnou pochvalou" 4 žiaci
našej školy. V 3. vekovej kategórii od 10 do 12 rokov –
Daniel Zupko – téma práce Vták,  v 4. vekovej kategórii
od 13 do 15 rokov Helena Daniová – téma Priateľstvo a
v 5. vekovej kategórii Adrián Vaszily – téma Láska a
Julián Jano – téma Sloboda. Oceneným  žiakom srdečne
blahoželáme.


 

27.októbra sa opäť stretli žiaci elokovaných tried
v Čani na detskej sv. omši v miestnom kostole. Na túto
udalosť sa pripravovali počas celého týždňa.  Nacvičili
kresťanské piesne, pripravili prosby, ktoré sa naučili
naspamäť. Duchovný otec počas sv. omše vysvetlil úkony
a ich význam. Ako pomôcku si vybral balón so závažím.
Zdôraznil že vznášanie do výšky nezáleží od farby balóna
  ale od vnútornej výplne balóna.  Aj človek bez záťaže
/ktorou je hriech/ nemôže stúpať k Bohu. Svätá omša bola
ukončená požehnaním  žiakov a dobrým pocitom ukončeného
posledného pracovného dňa pred jesennými prázdninami.

Po návšteve Miklušovej väznice a Dómu sv. Alžbety
pokračujeme  aj v tomto školskom roku v spoznávaní
histórie. Tentoraz  sme navštívili expozíciu baníctva
a  astronómie  v Slovenskom technickom múzeu 
 v Košiciach, ktoré dokumentuje vývoj vedy a techniky
na území Slovenska. Počas svojej existencie nazhromaždilo
viac ako 14 000 zbierok, z rôznych odvetví. 
Exkurziou 
žiaci získali množstvo nových, cenných informácií
potrebných pre svoj ďalší rozvoj. Potešením na záver
bola pochvala od pani lektorky za výborné  postrehy
a reakcie našich žiakov, a pozvanie na ďalšie výstavy,
na ktoré sa už teraz tešíme.


Späť hore