O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 17.mája 2016 žiaci elokovaných tried v Čani navštívili Bábkové
divadlo v Košiciach. Hrali klasickú, kráľovskú rozprávku Šípová
Ruženka, známu zo zbierok bratov Grimmovcov. Príbeh rozprávky
je tradičný s novodobými prvkami. Inscenácia je humorne
naladená. Okrem kráľa a kráľovnej v rozprávke vystupuje
pestúnka, pes, mačička a pár papagájov, ktoré všetko komentujú,
tri sudičky a traja uchádzači na kráľovský trón, z ktorých iba
jeden je ten pravý. Nakoniec sa všetko skončilo dobre. Dobre sa
to skončilo aj pre našich žiakov, ktorí sa bábkovému divadlu veľmi
tešili a odnášali si pekné spomienky z predstavenia.


 

V tomto školskom roku bol vyhlásený obcou Terňa 2.ročník
výtvarnej súťaže pod názvom  Mikitova Terňa. Realizovala
ju ZŠ a MŠ Terňa. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 26 škôl,
ktoré spolu predložili 191 prác. Hlavným cieľom výtvarnej
súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o výtvarné umenie na
základe odkazu významnej osobnosti kňaza, sochára a maliara
Antona Mikitu, ktorý v tejto obci pôsobil. Témou 2.ročníka bola
Radosť zo života. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií  a
vyhodnotená v máji  2016. Výtvarné práce hodnotila trojčlenná
komisia: Mgr. Viera Grohoľová, Mgr.Elena Goryľová, Mgr. Martin
Zdenek. K najlepším prácam bola zaradená aj výtvarná práca
nášho žiaka Zdenka Červeňáka,  žiaka 4.C triedy. Do súťaže
naša škola zaslala spolu 9 prác. Práce žiakov budú v mesiaci
júl 2016 vystavené v kultúrnom dome v Terni pri príležitosti
Dní obce Terňa. Výhercovi gratulujeme a ostatným žiakom
ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.


 

V rámci osvetovej činnosti pri príležitosti  ,, Európskeho dňa linky
tiesňového volania 112“ vyhlásil Okresný úrad Košice  V. ročník
výtvarnej súťaže ,, Deň 112 očami detí“ pre žiakov základných
škôl, osemročných gymnázií a špeciálnych základných škôl v Ko-
šickom kraji. Témou tohto ročníka bolo výtvarné spracovanie
maskota, ktorý má symbolizovať záchranu ľudského života,  má
propagovať tiesňovú linku 112 a záchranné zložky integrovaného
záchranného systému (zdravotníkov, hasičov, políciu) a tiež systém
úloh a opatrení CO. Súťaž je postupová s ukončením na krajskom
kole s vyhodnotením 27. apríla 2016 na CVČ  Domino v Košiciach.  
Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. V mimoriadnej cene ria-
diteľa OÚ Košice získala 3. miesto žiačka 4.B Adriana Horváthová
za výtvarnú prácu Ďateľ. Členovia komisie víťazke zablahoželali
a odovzdali vecnú odmenu spolu s diplomom dňa 16.5.2016 v budove
našej školy. Zároveň poďakovali aj ostatným žiakom, ktorí sa zapo-
jili do okresného kola súťaže.


 

Späť hore