O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 24.01.2020 sa konala beseda s riaditeľom
OO PZ mjr. JUDr. Vladimírom Šolcom, ktorý
nám porozprával o antosociálnom správaní a jeho
následkoch, poukazoval na nepriaznivé a následne
aj život ohrozujúce okolnosti. Kontrétne sa
hovorilo o trestno-právnej zodpovednosti, o
rôznych druhoch šikany, o drogách (legálnych /
nelegálnych). Beseda tak našim žiakom rozšírila
obzor mnohých nebezpečenstiev, ktoré na nich
môžu v dnešnom svete vplývať. Ale predovšetkým
dala návod, ako sa brániť, alebo daným
nebezpečenstvám predchádzať.Na škole
dochádza čoraz častejšie k dennému porušovaniu
školského poriadku neprispôsobivými žiakmi,
neplneniu si základných povinností, ba aj k slovným
útokom, vulgárnym urážkam  na pedagogických a 
správnych zamestnancov, prednáška s besedou
bola zameraná práve na túto problematiku.
Spoliehame na zdravé jadro žiakov, že usmerní
tých, ktorí odmietajú dodržiavať školský poriadok
a robia neustále problémy, čo sa odráža aj na
zhoršených známkach zo správania. Veľmi
pekne ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.

Všetci máme radi pekné veci, pekné a čisté
prostredie. No to všetko so sebou nesie aj
iné a menej pekné veci, a to smeti. Čo s ním???
Všetci, teda skoro všetci, vieme čo s ním.
Do smetnej nádoby. Ale to nie je všetko.
Čo presne so smetím a ako ho triediť sme
sa išli pozrieť do spoločnosti KOSIT,
presne do  Centra environmentálnej
výchovy (CEV).
 Po podrobnej prednáške
si žiaci mohli na vlastnej koži vyskúšať
triedenie odpadu a zahrali si hru s PET
fľašami. V druhej časti exkurzie mali
možnosť navštíviť triedičku plastov
a spaľovňu odpadu. Žiaci si z exkurzie
odnášali veľa nových podnetov a vedomostí.
Musím povedať, že exkurzia sa im páčila.


Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom
tradícií a jedna z nich je aj pečenie
medovníkov.  Medovníčky patria k typickým
dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas
najkrajších sviatkov v roku. Ozdobiť medovník
nie je veru jednoduché. V stredu 18. decembra
2019 takéto čarovné medovníky zdobili žiaci 
2. – 4. ročníka. Po vyučovaní pri veselej nálade
si tieto tradičné vianočné maškrty nielen
vyzdobili ale vyrobili si aj perníkovú chalúpku. 
Netradičná  činnosť všetkých zaujala. Pracovali
so zanietením, zdobili medovníky s veľkou
láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka. 
Kde ten tajný recept máme? My si sami
vymýšľame. 
Škola sa premenila na Vianočnú
pekáreň – všade sa niesla vianočná a tvorivá
atmosféra a školskou  chodbou príjemná vôňa
škorice. Najchutnejšie na záver bolo to, keď
si všetci ochutnali svoje výtvory.
Tešíme sa na ďalšie  stretnutie a kreatívnu prácu.


 

Späť hore