O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Žiaci elokovaných tried z Čane sa 18. mája  zúčastnili
letného účelového cvičenia. Navštívili sme záchranársky
a hasičský zbor kde si žiaci upevnili základné vedomosti
o ochrane  života a zdravia. Nadobudli praktické zručnosti
v orientácii v teréne a zakladanie ohňa v prírode. 


 "Mamy sú predĺžené ruky anjelov" 

" Najkrajší šperk, ktorý môžeš mať okolo
svojho hrdla sú ruky tvojej mamičky".  

V duchu týchto, ale aj iných citátov si deti
doobedňajšej zmeny v Čani, spolu so svojimi pani
učiteľkami pripomenuli históriu druhej májovej
nedele, ktorá je venovaná všetkým matkám.
Po rôznych vedomostných aktivitách pripravili
v rámci tvorivých dielní krásne darčeky pre svoje
mamičky. 


15. mája  2019 prebehol na našej škole Metodický
deň organizovaný Okresným úradom Košice
- odborom školstva pre pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov škôl a školských
zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Ako lektori vystúpili: Mgr. Sonogová, ktorá spolu
s Ing. Mikulaškom teoreticky aj prakticky na otvorenej
hodine priblížili učiteľom výučbu mentálnej aritmetiky
programom AMAKids. Týraniu a zneužívaniu detí
v rodine sa venovali Mgr. Lukáčová a Mgr. Kvašňáková
z občianskeho združenia MyMamy, ktoré učiteľom
formou besedy priblížili prejavy týraného dieťaťa
a možnosti školy a učiteľa, ako postupovať pri odhalení
takýchto prípadov. Slovenskému jazyku a literatúre 
sa venovala Mgr. Sonogová prezentáciou a ukážkami
 z hodiny,,Inovatívne a efektvne možnosti rozvoja 
čitateľskej gramotnosti." Po obedňajšej prestávke
si prítomní pedagógovia vyskúšali prácu v hrnčiarskej
dielni a na tkáčskom stave za odborného  dozoru
PaedDr. Kajlovej, Mgr. Žukovej a Bc. Kurucovej. 
Súbežne prebiehalo vzdelávanie aj na elokovanom
pracovisku v Čani, kde sa na otvorených hodinách
Mgr, Dorovej  a Mgr. Regecovej  prítomní učitelia oboznámili
s vybranými výtvarnými technikami  a inovatívnym vyučovaním
v triede variantu B. 
Že metodický deň bol prínosom pre prácu špec. pedagóga 
potvrdilo 48 prítomných  pedagógov zo  SŠ J. Fabiniho 3
Spišská Nová Ves a kolegovia zo Ždane aj v plodnej diskusii.
Späť hore