O škole

Spojená škola internátna Ždaňa

Dňa 03.12. 2019 sa žiaci a pedagogickí  
zamestnanci v rámci mesačných aktivít
našej školy, venovali téme
,,Antisemitizmus a spolunažívanie“.
Jednoduchou a pre žiakov ľahko
zrozumiteľnou formou priblížila počas
svojej prednášky odborná 
pracovníčka,
psychologička Mgr. Lívia Halcinová 
z ÚVJS
na Floriánskej ul. v Košiciach, ktorá má 
bohaté skúsenosti v oblasti porušovania
zákonov. Zo svojej praxe priblížila a 
objasnila problematiku 
šikanovania,
ohrozovania mravnej výchovy detí  a 
mládeže, konania, ktoré sú v rozpore
so spoločenskými a právnymi normami
našej spoločnosti a dobrým spolunažívaním.
Prednáška bola zameraná nielen na prevenciu,
ale aj na následne postihy, sankcie a tresty
za správanie a prejavy, ktoré sú v rozpore
so spoločenským a právnym poriadkom.
Žiaci sa aktívne zapájali do spoločnej
besedy, živo sa zaujímali o konkrétne
riešenia normokomfortného a disociálneho
správania, o starostlivosť a život detí
a mládeže v Ded, RDD, ale aj o 
trestnoprávnej  zodpovednosti.

Odborná prednáška vedená Mgr. Líviou
Halcinovou vysoko splnila očakávania,
začo si pani lektorka vyslúžila poďakovanie 
a potlesk našich žiakov a pedagogických
zamestnancov.

Dňa 11. 11. 2019 sa žiaci našej školy
zúčastnili exkurzie v spoločnosti
KOSIT a. s. V Centre environmentálnej
výchovy (CEV) sa prostredníctvom
zaujímavých prezentácií oboznámili
o nakladaní s odpadmi, o tom, ako sa
odpad spracúva, ako funguje prevádzka
spaľovne a tiež o ochrane životného
prostredia. Formou súťaže si mohli
overiť získané poznatky o separovaní
odpadu a svoje vedomosti si overili
súťažným kvízom. Najviac žiakov  zaujala
prehliadka areálu spoločnosti KOSIT,
konkrétne triedenie plastov a spaľovanie
odpadu.

Žiaci praktickej školy Július Kora
a Melánia Janová sa dňa 26.11. 2019
zúčastnili  tretieho ročníka krajskej
súťaže pre žiakov praktických škôl
pod názvom „Čaro hliny“ konanej pod
záštitou Okresného úradu Košice.
Súťaž bola zameraná na rozvíjanie
zručnosti žiakov pri tvarovaní keramického
výrobku. Úlohou súťažiacich bolo modelovanie
plošného reliéfu – slnečnice. Spomedzi 6
súťažiacich škôl  sme sa umiestnili na peknom
druhom mieste. Víťazom srdečne gratulujeme.


Späť hore