O škole

 

Výtvarná výchova 


 

 

Cieľom výtvarnej výchovy je:


- estetické vnímvanie a osvojenie prírody, sveta vecí

a sveta človeka prostredníctvom  výtvarných prác

a výtvarného umenia

- rozvíjať estetický vzťah k prírode a ochrane životného

prostredia

- rozvoj tvorivosti a seba vyjadreniu

- rozvoj jemnej motoriky

 

 

 

Zapojili sme sa do týchto výtvarných súťaží:

 

 

Gaňova Tarnava - 1.miesto získala naša žiačka Denisa Miklošková  za prácu

na tému Maľujem svoj svet     

                                     

Detský výtvarný a literárny Trenčín 2011 naša škola získala Cenu CVČ Trenčín za

kolekciu výtvarných prác 

 

Tvorové dielne v Moldave nad Bodvou -  ocenenia získali žiaci O. Kora a N. Hazerová 

 

Slovenský zväz záhradkárov - cenu získala Veronika Turtákova na tému: Záhradka akú

by som chcel mať

 

Szabóov grafický Lučenec na tému „Oheň“ - ocenenie získla žiak Patrik Hrobár

 

Výtvarný salón ZPMP 2011 - cenu získali Jano Roman / Ja a môj brat/, Matej Mucha 

/ Na prechádzke/, Jozef Ficu / Mojí starí rodičia/, Roman Bati /Arabela a Rumburak/

 

Vojaci očami detí