O škole

 

Fyzika

 

 

Cieľom vyučovania fyziky je:

 

- aby žiaci porozumeli základným fyzikálnym javom v ich bezprostrednom okolí

- aby si osvojili vybrané metódy práce, ako je pozorovanie a meranie vybraných fyzikálnych veličín

- aby získali istú mieru samostatnosti a zodpovednosti voči sebe a prírode

 

Prezentácie:

 

Späť hore