O škole

 

Informatika pre začiatočníkov


 

Vedúci krúžku: Mgr. Meštellérová Helena

Počet žiakov : 8

Pre ročníky: III.-IV.A, VIII.B

 


Cieľom krúžku je:

-vytvoriť u žiakov vzťah  k prístrojom a k technike ako takej.

-oboznámiť žiakov  s významom výpočtovej techniky pre prax,

- so základnými  pravidlami práce s počítačom

-zloženie počítača, vstupné a výstupné zariadenia/ myš, klávesnica, tlačiareň/

-programy- Skicár, WordPad,

/ kreslenie, vyfarbovanie, posúvanie obrázkov,  gumovanie ,kopírovanie obrázkov, otáčanie obrázkov, označovanie obrázkov, ťahanie tvarov , doplnenie nápisu, zmeny písma..., ako tlačiť, písanie slov, zmena textu, vkladanie obrázkov do textu

-prenosné nosiče informácií

/CD, disketa, práca s nosičmi, prezeranie súborov, spustenie CD, hry

-Internet, hľadanie informácií, tvorba emailovej schránky, hry

Späť hore