O škole

Literárno - dramatický krúžok

 

Názov krúžku: Literárno – dramatický

Vedúca krúžku: Mgr. Eva Žuková

Počet žiakov: 9

Pre ročníky : I.,II.A Prš

 

V záujme správneho využitia voľného času sú žiaci zapojení do záujmových krúžkov.

 

Cieľom krúžku je :

  • priblížiť žiakom význam knihy, poukázať na dobrodružstvá, ktoré ich v

   knihe čakajú,

  • vypestovať u žiakov vzťah ku knihám,

  • priateľské vzťahy a kladné ľudské vlastnosti,

  • rozvíjať funkciu myslenia,

  • čítať text podľa úloh, namaľovať ilustráciu k rozprávkam,

  • rozvíjať u žiakov schopnosti sebavyjadrenia.

Späť hore