O škole

 

Pestovateľské práce

 

 

 

Cieľom odborného predmetu pestovateľské práce je naučiť žiakov jednoduché práce, s ktorými sa najčastejšie stretávajú v bežnom živote a v domácnosti.

Úlohou je prehĺbiť u žiakov vzťah k práci a uvedomiť si nutnosť presného dodržiavania agrotechnických postupov pri vykonávaní pestovateľských prác.

Učebné osnovy sú koncipované rámcovo. Učiteľ si rozsah a hĺbku prispôsobuje podľa podmienok školy a schopností žiakov. Tomu sa prispôsobuje aj počet

hodín v tematických celkoch.

Späť hore