O škole

 

Telesná výchova

 

Cieľom telesnej výchovy je prostredníctvom pohybových aktivít podporiť socializáciu každého žiaka v rámci jeho individuálnych možností.

 

K základným úlohám telesnej výchovy patrí:

-  optimálny rozvoj organizmu a upevnenie zdravia

-  zdokonalenie pohybovej kultúry

-  upevnenie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám


Obsah vyučovacieho predmetu je členený do tematických celkov. Učiteľ vyberá učivo podľa  náročnosti na základe konkrétnych podmienok školy a skutočných možností úrovne zdravia a záujmu žiakov.

Späť hore