O škole

 

Estetická výchova

 

 

Cieľom estetickej výchovy je estetická kultivácia žiakov s ťažiskom v samostatnej tvorivej činnosti, smerujúcej k výchove citlivého a vnímavého človeka. Estetická kultivácia posilňuje kladné stránky ľudskej osobnosti, vrátane citovej výchovy.

Výtvarné činnosti pomáhajú žiakom uvedomovať si výtvarné hodnoty najbližšieho okolia, domova i okolitého sveta, v ktorom sa pohybujú. Žiaci si zdokonaľujú svoj výtvarný prejav kreslením, maľovaním, grafickými činnosťami, vytváraním priestorových objektov, pri práci s rôznymi materiálmi.

Cieľom estetickej výchovy je rozvíjať aj hudobné cítenie žiakov a ich pohybovú kultúru. Potrebné je naučiť žiakov pozorne a s porozumením počúvať a vnímať hudbu. Vytvoriť si kladný vzťah k hudbe a prostredníctvom piesní rôzneho hudobného žánru prehlbovať potrebu hudby v ich živote.

Späť hore