O škole

 

Výchova k mravnosti a občianstvu


Cieľom je poskytovať žiakom základné vedomosti o podstate a fungovaní demokratickej spoločnosti a o právach a povinnostiach občanov. Poskytnúť žiakom základnú orientáciu v právnych predpisoch a normách potrebných v každodennom živote, vytvárať u žiakov základy právneho vedomia a občianskej zodpovednosti. Vedľa vzdelávacej zložky sa v tomto predmete uplatňuje i zložka výchovná, zameraná na vytváranie humánnych vzťahov medzi ľuďmi, v rodine, na pracovisku, ale aj v širších spoločenských kontextoch vzájomnej ľudskej súdržnosti, úcty a zodpovednosti. Jednou z podstatných úloh výchovy k mravnosti a k občianstvu je prispievať ku kultivácii osobnosti po stránke mravnej, estetickej a psychickej, k utváraniu trvalého záujmu žiakov o stále sebakontrolovanie a rozvíjanie individuálnych kvalít.

Späť hore