O škole

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v praktickej škole je naučiť žiakov zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka. V jazykovom vyučovaní sa kladie dôraz na rozvoj komunikačných zručností, nácvik bežnej spoločenskej konverzácie, rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby a skvalitnenie reči žiakov z formálnej stránky. Žiaci si spresňujú a upevňujú zručnosť hlasného a tichého čítania, učia sa porozumieť obsahu prečítaného, rozvíjajú si záujem o čítanie časopisov, náučnej a zábavnej literatúry, vytvárajú si kladný vzťah k divadlu, filmu, rozhlasu a televízii.

Späť hore